Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Cevşen-ül Kebir Duası, Okunuşu ve Anlamı

Cevşen-ül Kebir Duası, rivayete göre Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ‘in UHUD harbinde Yüce Allah’a ettiği dua olarak bilinmektedir. Peygamber efendimizin Cevşen-ül Kebir duasından sonra Cebrail (a.s) peygamber efendimize şu sözleri söyledi.

“Ya Resulullah, Rabbin sana selâm ediyor ve üzerindeki zırhı çıkarıp bu duayı okumanı istiyor. Bu dua hem sana, hem de ümmetine zırhtan daha sağlam bir emniyet sağlayacaktır”

Türkiye’de Cevşenü’l-Kebîrin yaygın olarak tanınması ise Üstad Bediüzzaman ile başlamıştır. Üstad—kendi tabiriyle—İmam-ı Rabbanî (r.a.) ve Zeynelâbidin’den (r.a.) bu duanın dersini aldığını ve Cevşenü’l-Kebîrin, Kur’ân’ın hakikî ve tam bir çeşit münâcâtı ve Kur’ân’dan çıkan bir çeşit özet mahiyetinde olduğunu söylemiştir. Bu duayı üç aylarda muhakkak okuyunuz. Bu duayı okuyan kimseler kötülükten uzak durur ve helal rızık ile hemen karşılaşırlar.

Cevşen-ül Kebir Duasının Türkçe Okunuşu
Cevşen-ül Kebir Latin Harf (Arapça) Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümme innî es’elüke biesmâike

1 Yâ Allah
2 Yâ Rahman
3 YâRahîm
4 Yâ’Alîm
5 Yâ Halîm
6 Yâ Azîm
7 Yâ Hakîm
8 Yâ Kadîm
9 Yâ Mukîm
10 Yâ Kerîm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“2
1 Yâ Seyyide’s-sâdât
2 Yâ Mucîbe’d-de’avât
3 Yâ Veliyye’l-hasenât
4 Yâ Refıa’d-deracât
5 Yâ Azîme’l-berakât
6 Yâ Ğafıra’l-hatîât
7 Yâ Dâfî’a’l-beliyyât
8 Yâ Sâmi’a’l-esvât
9 Yâ Mu’tıye’l-mesûlât
10 Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-hafiyyât

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nar.”
“3
1 Ya Hayra’l-ğâfirîn
2 Ya Hayra’n-nâsırîn
3 Ya Hayra’l-hâkimîn
4 Ya Hayra’l-fatihîn
5 Yâ Hayra’z-zâkirîn
6 Yâ Hayra’l-vârişîn
7 Yâ Hayra’l-hâmidîn
8 Yâ Hayra’r-râzikîn
9 Yâ Hayra’l-fâsilîn
10 Yâ Hayra’l-muhsinîn

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“4
1 Yâ Men lehü’l-‘izzü ve’l-cemâl
2 Yâ Men lehü’l-mülkü ve’l-celâl
3 Yâ Men lehü’l-kudretü ve’l-kemâl
4 Yâ Men hüve’l-kebîru’l-müte’âl
5 Yâ Men hüve şedîdü’l-mihâl
6 Yâ Men hüve şedîdü’l-‘ikâb
7 Yâ Men hüve serî’u’l-hisâb
8 Yâ Men hüve ‘indehû hüsnü’s-şevâb
9 Yâ Men hüve ‘indehû ümmü’l-kitâb
10 Yâ Men hüve yünşiü’s-sehâbe’s-sikâl

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“5
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Hannân
2 Yâ Mennân
3 Yâ Deyyân
4 Yâ Gufran
5 Yâ Burhan
6 Yâ Sultân
7 Yâ Sübhân
8 Yâ Müste’ân
9 Yâ Ze’l-menni ve’l-beyân
10 Yâ Ze’l-emân

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“6
1 Yâ Men tevâda’a küllü şey’in li’azametih
2 Yâ Meni’stesleme küllü şey’in likudratih
3 Yâ Men zelle küllü şey’in li’izzetih
4 Yâ Men hada’a küllü şey’in liheybetih
5 Yâ Meni’nkâde küllü şey’in limülketih
6 Yâ Men dâne küllü şey’in min mehâfetih
7 Yâ Meni’nşakkati’l-cibâlü min haşyetin
8 Yâ Men kâmeti’s-semâvâtü bi emrih
9 Yâ Meni’stekarrati’l-ardu bi iznih
10 Yâ Men lâ yâ’tedî ‘alâ ehli memleketih

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“7
1 Yâ Ğâfıra’l-hatâyâ
2 Yâ Kâşife’l-belâyâ
3 Yâ Müntehe’r-racâyâ
4 Yâ Müczile’l-‘atâyâ
5 Yâ Vâsi’a’l-hedâyâ
6 Yâ Râzika’l-berâyâ
7 Yâ Kâdiya’l-münâyâ
8 Yâ Sâmi’a’ş-şekâyâ
9 Yâ Bâ’ise’s-serâyâ
10 Yâ Mutlika’l-üsârâ

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“8
1 Yâ Ze’l-hamdi ve’s-senâ
2 Yâ Ze’l-mecdi ve’s-senâ
3 Yâ Ze’l-fahri ve’l-behâ
4 Yâ Ze’l-‘ahdi ve’l-vefâ
5 Yâ Ze’l-‘afvi ve’r-ridâ
6 Yâ Ze’l-menni ve’l-‘atâ
7 Yâ Ze’l-fasli ve’l-kadâ
8 Yâ Ze’l-‘izzeti ve’l-bekâ
9 Yâ Ze’l-cûdi ve’n-na’mâ
10 Yâ Ze’l-fadli ve’l-‘âlâ

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“9
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Mâni’
2 Yâ Dâfi’
3 Yâ Nâfi’
4 Yâ Sami’
5 Yâ Râfi’
6 Yâ Sâni’
7 Yâ Şâfi’
8 Yâ Cami’
9 Yâ Vâsi’
10 Yâ Mûsi’

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“10
1 Yâ Sâni’a külli masnû’
2 Yâ Halika külli mahlûk
3 Yâ Râzika külli merzûk
4 Yâ Mâlike külli memlûk
5 Yâ Kâşife külli mekrûb
6 Yâ Fârice külli mağmum
7 Yâ Râhime külli merhum
8 Yâ Nasıra külli mahzûl
9 Yâ Sâtira külli mâ’yûb
10 Yâ Melcee külli mazlum

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“11
1 Yâ ‘Uddetî ‘inde şiddeti
2 Yâ Recâî ‘inde müsîbeti
3 Yâ Mûnisî ‘inde vahşeti
4 Yâ Sâhibî ‘inde gurbeti
5 Yâ Veliyyî ‘inde ni’metî
6 Yâ Kâşifi ‘inde kürbetî
7 Yâ Ğıyâşî ‘inde’f-tikârî
8 Yâ Melceî ‘inde’d-dırârî
9 Yâ Mu’înî ‘inde feze’î
10 Yâ Delîlî ‘inde hayrati

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“12
1 Yâ ‘Allâme’l-ğuyûb
2 Yâ Ğaffara’z-zünûb
3 Yâ Settâra’l-‘uyûb
4 Yâ Keşşâfe’l-kürûb
5 Yâ Mukallibe’l-kulûb
6 Yâ Müzeyyine’l-kulûb
7 Yâ Münevvira’l-kulûb
8 Yâ Tabîbe’l-kulûb
9 Yâ Habîbe’l-kulûb
10 Yâ Enîse’l-kulûb

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“13
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Celîl
2 Yâ Cemîl
3 Yâ Vekîl
4 Yâ Kefil
5 Yâ Delîl
6 Yâ Mükîl
7 Yâ Habîr
8 Yâ Latîf
9 Yâ ‘Azîz
10 Yâ Melîk

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“14
1 Yâ Delîle’l-mütehayyirîn
2 Yâ Gıyâşe’l-müsteğîşîn
3 Yâ Sarîha’l-müstesrihîn
4 Yâ Câra’l-müstecîrîn
5 Yâ Melcee’l-‘âsîn
6 Yâ Ğâfıra’l-müznibîn
7 Yâ Emâne’l-hâifîn
8 Yâ Râhime’l-mesâkîn
9 Yâ Enîse’l-müstevhişîn
10 Yâ Mücîbe da’veti’l-müdtarrîn

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“15
1 Yâ Ze’l-cûdi ve’l-ihsân
2 Yâ Ze’l-fadli ve’l-imtinân
3 Yâ Ze’l-emni ve’l-emân
4 Yâ Ze’l-kudsi ve’s-sübhân
5 Yâ Ze’l-hikmeti ve’l-beyân
6 Yâ Ze’r-rahmeti ve’r-rıdvân
7 Yâ Ze’l-hucceti ve’l-bürhân
8 Yâ Ze’l-‘azameti ve’s-sultân
9 Yâ Ze’l-‘afvi ve’l-ğvıfrân
10 Yâ Ze’r-ra’feti ve’l-müste’ân

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“16
1 Yâ Men hüve Rabbü külli şey’
2 Yâ Men hüve ilâhü külli şey’
3 Yâ Men hüve Hâliku külli şey’
4 Yâ Men hüve fevka külli şey’
5 Yâ Men hüve kable külli şey’
6 Yâ Men hüve ba’de külli şey’
7 Yâ Men hüve ‘Alimü külli şey’
8 Yâ Men hüve Kâdiru külli şey’
9 Yâ Men hüve Sâni’u külli şey’
10 Yâ Men hüve yebkâ veyefnâ küllü şey’

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“17
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Mü’min
2 Yâ Müheymin
3 Yâ Mükevvin
4 Yâ Mülakkin
5 Yâ Mübeyyin
6 Yâ Mühevvin
7 Yâ Müzeyyin
8 Yâ Mu’azzim
9 Yâ Mu’avvin
10 Yâ Mülevvin

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“18
1 Yâ men hüve fî mülkihî mükîm
2 Yâ men hüve fî celâlihî ‘azîm
3 Yâ men hüve fî sültânihî kadîm
4 Yâ men hüve ‘alâ ‘abdihî rahîm
5 Yâ men hüve bikülli şey’in ‘alîm
6 Yâ men hüve limen cefâhu halîm
7 Yâ men hüve limen teraccâhü kerîm
8 Yâ men hüve fî mekâdîrihî hakim
9 Yâ men hüve fi hükmihî latîf
10 Yâ men hüve fı lütfihî kadîr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“19
1 Yâ men la yürcâ illâ fadlüh
2 Yâ men lâ yühâfü illâ ‘adlüh
3 Yâ men lâ yüntezaru illa birruh
4 Yâ men lâ yüs’elü illâ ‘afvüh
5 Yâ men lâ yedûmü illâ mülküh
6 Yâ men lâ sültâne illâ sültânüh
7 Yâ men lâ bürhâne illâ bürhânüh
8 Yâ men vesiat külle şey’in rahmetüh
9 Yâ men sebekat rahmetühû ‘alâ ğadabih
10 Yâ men ehâta bi külli şey’in ‘ilmüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“20
1 Yâ Fârice’l-hemm
2 Yâ Kâşife’l-ğamm
3 Yâ Gâfire’z-zenb
4 Yâ Kâbile’t-tevb
5 Yâ Hâlika’l-halk
6 Yâ Sâdika’l-va’d
7 Yâ Râzika’t-tıfl
8 Yâ Mûfiye’l-‘ahd
9 Yâ ‘Alime’s-sirr
10 Yâ Fâlika’l-habb

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“21
Ve es’elüke biesmâike

1 Yâ ‘Aliyy
2 Yâ Vefiyy
3 Yâ Veliyy
4 Yâ Ganiyy
5 Yâ Meliyy
6 Yâ Zekiyy
7 Yâ Radiyy
8 Yâ Bediyy
9 Yâ HafIyy
10 Yâ Kaviyy

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“22
1 Yâ Men azhera’l-cemîl
2 Yâ Men setera ‘ale’l-kabîh
3 Yâ Men lâ yüâhizü bi’l-cerîmeh
4 Yâ Men lâ yehtikü’s-sitr
5 Yâ ‘Azîme’l-‘afv
6 Yâ Hasene’t-tecâvüz
7 Yâ Vâsi’a’l-mağfireh
8 Yâ Bâsita’l-yedeyni bi’r-rahmeh
9 Yâ Sahibe külli necvâ
10 Yâ Müntehâ külli şekva

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“23
1 Yâ Ze’n-ni’meti’s-sâbiğah
2 Yâ Ze’r-rahmeti’l-vâsi’ah
3 Yâ Ze’l-hikmeti’l-bâliğah
4 Yâ Ze’l-kudreti’l-kâmileh
5 Yâ Ze’l-hucceti’l-kâtı’ah
6 Yâ Ze’l-kerâmeti’z-zâhirah
7 YâZe’s-sıfati’l-‘âliyeh
8 YâZe’l-‘izzeti’d-dâimeh
9 Yâ Ze’l-kuvveti’l-metîneh
10 Yâ Ze’l-minneti’s-sâbikah

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ entei-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“24
1 Yâ Ahkeme’l-hâkimîn
2 Yâ ‘Adele’l-‘âdilîn
3 Yâ Asdeka’s-sâdikîn
4 Yâ Azhera’z-zâhirîn
5 Yâ Athera’t-tâhirîn
6 Yâ Ahsene’l-hâlikîn
7 Yâ Esra’a’l-hâsibîn
8 Yâ Esme’a’s-sâmi’în
9 Yâ Ekrame’l-ekramîn
10 Yâ Erhame’r-râhimîn
11 Yâ Eşfe’a’ş-şâfi’în

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“25
1 Yâ Bedi’a’s-semâvât
2 Yâ Câ’ile’z-zulümât
3 Yâ ‘A’lime’l-hafıyyât
4 Yâ Râhîme’l-‘aberât
5 Yâ Sâtira’l-‘averât
6 Yâ Kâşife’l-beliyyât
7 Yâ Muhyiye’l-emvât
8 Yâ Dâ’ife’l-hasenât
9 Yâ Münzile’l-berakât
10 Yâ Şedîde’n-nekamât

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“26
Ve es’elüke biesmâike

1 Yâ Müsavvir
2 YâMükaddir
3 Yâ Mütahhir
4 Yâ Münevvir
5 Yâ Mükaddim
6 Yâ Müahhir
7 Yâ Müyessir
8 Yâ Münzir
9 Yâ Mübeşşir
10 Yâ Müdebbir

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“27
1 Yâ Rabbe’l-beyti’l-harâm
2 Yâ Rabbe’ş-şehri’l-harâm
3 Yâ Rabbe’l-mescidi’l-harâm
4 Yâ Rabbe’l-beledi’l-harâm
5 Yâ Rabbe’r-rukni ve’l-mekâm
6 Yâ Rabbe’l-meş’ari’l-harâm
7 Yâ Rabbe’l-hılli ve’l-haram
8 Yâ Rabbe’n-nûri.ve’z-zalâm
9 Yâ Rabbe’t-tahiyyeti ve’s-selâm
10 Yâ Rabbe’l-celâli ve’l-ikrâm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“28
1 Yâ ‘İmâde men lâ ‘imâde leh
2 Yâ Senede men lâ senede leh
3 Yâ Zühra men lâ zühra leh
4 Yâ Giyâşe men lâ ğiyâşe leh
5 Yâ Hırze men lâ hırze leh
6 Yâ Fahra men lâ fahra leh
7 Yâ ‘İzze men lâ ‘izze leh
8 Yâ Mu’îne men lâ mu’îne leh
9 Yâ Enîse men lâ enîse leh
10 Yâ Gunyete men lâ gunyete leh

Ayrıca Bakınız.  Sınavı Kesin Kazandıran Dua, Sınava Girmeden Okunacak Dua

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“29
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Kâim
2 Yâ Dâim
3 Yâ Rahim
4 Yâ Hâkim
5 Yâ ‘Âlim
6 Yâ ‘Âsim
7 Yâ Kâsim
8 Yâ Salim
9 Yâ Kâbid
10 Yâ Basit

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“30
1 Yâ ‘Âsıme-meni’sta’sameh
2 Yâ Râhime meni’sterhameh
3 Yâ Nasıra meni’stensarah
4 Yâ Hafıza meni’stahfezah
5 Yâ Mükrime meni’stekrameh
6 Yâ Mürşide meni’sterşedeh
7 Yâ Mu’îne meni’ste’âneh
8 Yâ Muğîşe meni’steğâşeh
9 Yâ Sarîha meni’stesrahah
10 Yâ Ğâfıra meni’stağferah

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’rı-nâr.”
“31
1 Yâ Kerîme’s-saftı
2 Yâ ‘Azîme’l-menn
3 Yâ Keşîra’l-hayr
4 Yâ Kadîme’l-fadl
5 Yâ Latîfe’s-sun’
6 Yâ Dâime’l-lütf
7 Yâ Nâfise’l-kerb
8 Yâ Kâşife’d-durr
9 Yâ Mâlike’l-mülk
10 Yâ Kâdiyen bi’l-hakk

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“32
1 Yâ ‘Azîzen lâ yüdâm
2 Yâ Latîfen lâ yürâm
3 Yâ Rakîben lâ yenâm
4 Yâ Kaimen lâ yefût
5 Yâ Hayyen lâ yemût
6 Yâ Meliken lâyezûl
7 Yâ Bakiyen lâ yefnâ
8 Yâ ‘Alimen lâ yechel
9 Yâ Sameden lâ yüt’âm
10 Yâ Kaviyyen lâ yüd’af

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“33
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Vâhid
2 Yâ Vâcid
3 Yâ Şâhid
4 Yâ Mâcid
5 Yâ Râşid
6 Yâ Bâis
7 Yâ Vâris
8 Yâ Dârr
9 Yâ Nâfi’
10 Yâ Hâdî

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“34
1 Yâ A’zamü min külli ‘azîm
2 Yâ Ekramü min külli kerîm
3 Yâ Erhamü min külli rahîm
4 Yâ Ahkemü min külli hakîm
5 Yâ Aİemü min külli ‘alîm
6 Yâ Akdemü min külli kadîm
7 Yâ Ekberu min külli kebîr
8 Yâ Ecellü min külli celîl
9 Yâ E’azzü min külli ‘azîz
10 Yâ Eltafü min külli latîf

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“35
1 Yâ Men hüve fî ‘ahdihî vefiyy
2 Yâ Men hüve fî vefaihî kaviyy
3 Yâ Men hüve fî kuvvetihi ‘aliyy
4 Yâ Men hüve fî ‘ulüvvihî karîb
5 Yâ Men hüve fî kurbihî latîf
6 Yâ Men hüve fî lütfıhî şerîf
7 Yâ Men hüve fî şerefîhî ‘azîz
8 Yâ Men hüve fî ‘izzetihî ‘azîm
9 Yâ Men hüve fî ‘azametihî mecîd
10 Yâ Men hüve fî mecdihî hamîd

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“36
1 Yâ Men hüve küllü şey’in hâdiun leh
2 Yâ Men hüve küllü şey’in kâinün leh
3 Yâ Men hüve küllü şey’in mevcudun leh
4 Yâ Men hüve küllü şey’in münîbün leh
5 Yâ Men hüve küllü şey’in hâifün minh
6 Yâ Men hüve küllü şey’in müsebbihun leh
7 Yâ Men hüve küllü şey’in kâimün bih
8 Yâ Men hüve küllü şey’in hâşiün leh
9 Yâ Men hüve küllü şey’in sâirun ileyh
10 Yâ men hüve küllü şey’in hâlikün illâ vecheh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“37
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Kâfi
2 Yâ Şâfî
3 Yâ Vâfî
4 Yâ Mu’âfî
5 Yâ ‘Âlî
6 Yâ Dâ’î
7 Yâ Râdî
8 Yâ Kâdî
9 Yâ Bakî
10 Yâ Hâdî

Sübhâneke yâ îâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’I-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“38
1 Yâ Men lâ meferra illâ ileyh
2 Yâ Men lâ mefze’a illâ ileyh
3 Yâ Men lâ melcee illâ ileyh
4 Yâ Men lâ yütevekkelü illâ ‘aleyh
5 Yâ Men lâ maksade illâ ileyh
6 Yâ Men lâ mencee illâ ileyh
7 Yâ Men lâ yürğabü illâ ileyh
8 Yâ Men lâ yü’bedü illâ iyyâh
9 Yâ Men lâ yüste’ânü illâ minh
10 Yâ Men lâ havle velâ kuvvete illâ bih

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“39
1 Yâ Hayra’l-merhûbîn
2 Yâ Hayra’l-matlûbîn
3 Yâ Hayra’l-merğûbîn
4 Yâ Hayra’l-mes’ûlîn
5 Yâ Hayra’l-maksûdîn
6 Yâ Hayra’l-mezkûrîn
7 Yâ Hayra’l-meşkûrîn
8 Yâ Hayra’l-mahbûbîn
9 Yâ Hayra’l-münzilîn
10 Yâ Hayra’l-müste’nisîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“40
1 Yâ Men hüve halaka fesevvâ
2 Yâ Men hüve kaddera fehedâ
3 Yâ Men hüve yekşifü’l-belvâ
4 Yâ Men hüve yesme’u’n-necvâ
5 Yâ Men hüve yünkizü’l-garkâ
6 Yâ Men hüve yünci’l-helkâ
7 Yâ Men hüve yeşfi’l-merdâ
8 Yâ Men hüve emâte ve ahyâ
9 Yâ Men hüve edhake ve ebkâ
10 Yâ Men hüve edalle ve ehdâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“41
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Ğâfır
2 Yâ Sâtir
3 Yâ Kahir
4 Yâ Kadir
5 Yâ Nazır
6 Yâ Fâtır
7 Yâ Şâkir
8 Yâ Zâkir
9 Yâ Nâsır
10 Yâ Câbir

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne`l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“42
1 Yâ Men hüve fi’l-berri ve’l-bahri sebîlüh
2 Yâ Men hüve fi’l-âfaki âyâtüh
3 Yâ Men hüve fi’l-âyâti bürhânüh
4 Yâ Men hüve fı’l-memâti kudratüh
5 Yâ Men hüve fı’l-kubûri ‘izzetüh
6 Yâ Men hüve fı’l-kıyâmeti milketüh
7 Yâ Men hüve fı’l-hisâbi heybetüh
8 Yâ Men hüve fı’l-mîzâni kadâüh
9 Yâ Men hüve fi’l-cenneti rahmetüh
10 Yâ Men hüve fı’n-nâri ‘azâbüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“43
1 Yâ Men hüve ileyhi yehrabü’l-hâifûn
2 Yâ Men hüve ileyhi yefze’u’l-müznibûn
3 Yâ Men hüve ileyhi yaksıdü’l-münîbûn
4 Yâ Men hüve ileyhi yelceü’l-‘âsûn
5 Yâ Men hüve ileyhi yerğabü’z-zâhidûn
6 Yâ Men hüve fîhi yatme’u’l-hâtıûn
7 Yâ Men hüve yeste’nisü bihi’l-mürîdûn
8 Yâ Men hüve yeftehiru bihi’l-muhsinûn
9 Yâ men hüve ‘aleyhi yetevekkelü’l-mütevekkilun
10 Yâ men hüve yeskünü bihi’l-mûkınûn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“44
1 Yâ Ekrabe min külli karîb
2 Yâ Ehabbe miri külli habîb
3 Yâ A’zame min külli ‘azîm
4 Yâ E’azze min külli ‘azîz
5 Yâ Ekvâ min külli kaviyy
6 Yâ Ağnâ min külli ğaniyy
7 Yâ Ecvede min külli cevâd
8 Yâ Er’efe min külli raûf
9 Yâ Erhame min külli rahîm
10 Yâ Ecelle min külli celîl

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“45
Ve es’elüke biesmâike
1 Karîb
2 Yâ Rakîb
3 Yâ Habîb
4 Yâ Mücîb
5 Yâ Hasîb
6 Yâ Tabîb
7 Yâ Basîr
8 Yâ Habîr
9 Yâ Münîr
10 Yâ Mübîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“46
1 Yâ Ğâliben gayra mağlûb
2 Yâ Sâni’an gayra masnu’
3 Yâ Hâlikan gayra mahlûk
4 Yâ Mâliken gayra memlûk
5 Yâ Kâhiran gayra makhûr
6 Yâ Râfı’an gayra merfu’
7 Yâ Hafızan gayra mahfuz
8 Yâ Nâsiran gayra mensur
9 Yâ Sahiden gayra gâib
10 Yâ Karîben gayra ba’îd

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“47
1 Yâ Nûra’n-nûr
2 Yâ Münevvira’n-nûr
3 Yâ Müsavvira’n-nûr
4 Yâ Hâlika’n-nûr
5 Yâ Mükaddira’n-nûr
6 Yâ Müdebbira’n-nûr
7 Yâ Nûran kable külli nûr
8 Yâ Nûran ba’de külli nûr
9 Yâ Nûran fevka külli nûr
10 Yâ Nûran leyse mişlehû nûr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“48
1 Yâ Men ‘atâuhû şerîf
2 Yâ Men fı’lühû latîf
3 Yâ Men lütfühû mükim
4 Yâ Men ihsânühû kadîm
5 Yâ Men kavlühü hakk
6 Yâ Men va’dühû sıdk
7 Yâ Men ‘afVühû fadl
8 Yâ Men ‘azabühû ‘adl
9 Yâ Men zikrühû hulv
10 Yâ men ünsühû leziz

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“49
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Münevvil
2 Yâ Müfassü
3 YâMübeddil
4 Yâ Müsehhil
5 Yâ Müzellil
6 Yâ Münezzil
7 Yâ Muhavvil
8 Yâ Mücemmil
9 Yâ Mükemmil
10 Yâ Müfaddil

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“50
1 Yâ Men yerâ velâ yürâ
2 Yâ Men yahlüku velâ yühlâk
3 Yâ Men yehdî velâ yühda
4 Yâ Men yühyî velâ yühyâ
5 Yâ Men yüt’imü velâ yüt’am
6 Yâ Men yücîru velâ yücâr
7 Yâ Men yakdî velâ yükdâ ‘aleyh
8 Yâ Men yahkümü velâ yuhkemü ‘aleyh
9 Yâ Men lem yelid velem yûled
10 Ve lem yekûn lehû küfüven ehad

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“51
1 Yâ Ni’me’l-habîb
2 Yâ Ni’me’t-tabîb
3 Yâ Ni’me’l-hasîb
4 Yâ Ni’me’l-karîb
5 Yâ Ni’me’r-rakîb
6 Yâ Ni’me’l-mucîb
7 Yâ Ni’me’l-enîs
8 Yâ Ni’me’l-vekîl
9 Yâ Ni’me’l-mevlâ
10 Yâ Ni’me’n-nasîr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“52
1 Yâ Sürûra’l-‘ârifîn
2 Yâ Enîse’l-mürîdîn
3 Yâ Muğîşe’l-müştâkîn
4 Yâ Habîbe’t-tevvâbîn
5 Yâ Râzika’l-mükillîn
6 Yâ Recâe’l-müznibîn
7 Yâ Kâşife’l-mekrûbîn
8 Yâ Müneffisen ‘ani’l-mağmûmîn
9 Yâ Müferricen ‘ani’l-mahzûnîn
10 Yâ İlâhe’l-evvelîne ve’l-âhirîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“53
1 Yâ Rabbe’l-cenneti ve’n-nâr
2 Yâ Rabbe’n-nebiyyîne ve’l-ahyâr
3 Yâ Rabbe’s-sıddîkîne ve’l-ebrâr
4 Yâ Rabbe’s-siğâri ve’l-kibâr
5 Yâ Rabbe’l-hubûbi ve’l-eşmâr
6 Yâ Rabbe’l-enhâri ve’l-eşcâr
7 Yâ Rabbe’s-sahârâ ve’l-kıfâr
8 Yâ Rabbe’l-‘abîdi ve’l-ahrâr
9 Yâ Rabbe’l-i’lâni ve’l-isrâr
10 Yâ Rabbe’l-leyli ve’n-nehâr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“54
1 Yâ Men lahika fî külli şey’in ‘ilmüh
2 Yâ Men nefeze bi külli şey’in besaruh
3 Yâ Men beleğat ilâ külli şey’in kudratüh
4 Yâ Men lâ yuhsı’l-‘ibâdü na’mâeh
5 Yâ Men lâ teblüğu’l-halâiku şükrah
6 Yâ Men lâ tüdrikü’l-efhâmü celâleh
7 Yâ Men lâ tenâlü’l-evhâmü künheh
8 Yâ Meni’l-‘azâmetü ve’l-kibriyâü ridâüh
9 Yâ Meni’l-heybetü ve’s-sültânü behâüh
10 Yâ Men te’azzeze bi’l-‘izzi bekâüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“55
1 Yâ Men lehü’l-meşelü’l-a’lâ
2 Yâ Men lehü’l-sıfâtü’l-‘ulâ
3 Yâ Men lehü’l-âhiratü ve’l-ûlâ
4 Yâ Men lehü’l-cennetü’l-me’vâ
5 Yâ Men lehü’n-nâru ve’l-lezâ
6 Yâ Men lehü’l-âyâtü’l-kübrâ
7 Yâ Men lehü’l-esmâü’l-hüsnâ
8 Yâ Men lehü’l-hükmü ve’l-kadâ
9 Yâ Men lehü’s-semâvâtü’l-‘ulâ
10 Yâ Men lehü’l-‘arşü ve’s-serâ

Ayrıca Bakınız.  Lev Enzelna Suresi Arapça Türkçe

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“56
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ’Afüvv
2 Yâ Ğafûr
3 Yâ Vedûd
4 Yâ Şekûr
5 Yâ Sabûr
6 Yâ Rauf
7 Yâ’Atûf
8 Yâ Kuddûs
9 Yâ Hayy
10 Yâ Kayyûm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“57
1 Yâ Men hüve fı’s-semâi ‘azametüh
2 Yâ Men hüve fi’l-ardi âyâtüh
3 Yâ Men hüve fî külli şey’in delâilüh
4 Yâ Men hüve fi’l-bihâri ‘acâibüh
5 Yâ Men yebdeü’l-halka şürame yü’îdüh
6 Yâ Men hüve fi’l-cibâli hazâinüh
7 Yâ Men ahsene külle şey’in halekah
8 Yâ Men ileyhi yürce’u’l-emrü küllüh
9 Yâ Men zahera fî külli şey’in lütfülı
10 Yâ Men yü’arrifü’l-halâika kudrateh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“58
1 Yâ Habîbe men lâ habîbe leh
2 Yâ Tabîbe men lâ tabîbe leh
3 Yâ Mücîbe men lâ mücîbe leh
4 Yâ Şefîka men lâ şefîka leh
5 Yâ Rafîka men lâ rafîka leh
6 Yâ Şefî’a men lâ §efî’a leh
7 Yâ Müğîşe men lâ müğîşe leh
8 Yâ Delîle men lâ delîle leh
9 Yâ Kaide men lâ kaide leh
10 Yâ Râhıme men lâ râhıme leh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“59
1 Yâ Kâfiye meni’stekfâh
2 Yâ Hâdiye meni’stehdâh
3 Yâ Kâliye meni’steklâh
4 Yâ Dâ’iye meni’sted’âh
5 Yâ Şâfıye meni’steşfâh
6 Yâ Kâdiye meni’stakdâh
7 Yâ Muğniye meni’steğnâh
8 Yâ Mûfîye meni’stevfâh
9 Yâ Mükavviye meni’stakvâh
10 Yâ Veliyye meni’stevlâh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“60
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Evvel
2 Yâ Âhir
3 Yâ Zahir
4 Yâ Bâtın
5 Yâ Halik
6 Yâ Râzik
7 Yâ Sâdık
8 Yâ Sabık
9 Yâ Saik
10 Yâ Fâlik

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
“61
1 Yâ Men yükallibü’l-leyle ve’n-nehâr
2 Yâ Men Halaka’z-zulümâti ve’n-nûr
3 Yâ Men ce’ale’z-zılle ve’l-harur
4 Yâ Men sehhara’s-semse ve’l-kamer
5 Yâ Men haleka’l-mevte ve’l-hayah
6 Yâ Men lehü’l-halku ve’l-emr
7 Yâ Men lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ
8 Yâ Men lem yekûn lehû şerikim fi’l-mülk
9 Yâ Men lem yekûn lehû veliyyün mine’z-züll
10 Yâ men lehü’l-havlü ve’l-kuvveh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ enteİ-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“62
1 Yâ Men ya’lemü mürâde’l-mürîdîn
2 Yâ Men yemlikü havaice’s-sâilîn
3 Yâ Men yesme’u enîne’l-valihîn
4 Yâ Men yerâ bükâe’l-hâifîn
5 Yâ Men ya’lemu damîra’s-sâmitîn
6 Yâ Men yerâ nedeme’n-nâdimîn
7 Yâ Men yakbelü ‘uzre’t-tâibîn
8 Yâ Men lâ yüslihu ‘amele’l-müfsidîn
9 Yâ Men lâ yüdî’u ecra’l-muhsinîn
10 Yâ Men lâ yeb’udü an kulûbi’l-‘arifîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“63
1 Yâ Dâime’l-bekâ
2 Yâ Ğafira’l-hatâ
3 Yâ Sâmi’e’d-düâ
4 Yâ Vâsi’a’l-‘atâ
5 Yâ Râfı’a’s-semâ
6 Yâ Kâşife’l-belâ
7 Yâ ‘Azîme’s-senâ
8 Yâ Kadîme’s-senâ
9 Yâ Keşira’l-vefa
10 Yâ Şerîfe’l-cezâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“64
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Ğaffâr
2 Yâ Settâr
3 Yâ Kahhâr
4 Yâ Cebbar
5 Yâ Sabbâr
6 Yâ Razzâk
7 Yâ Fettâh
8 Yâ ‘Allâm
9 Yâ Vehhâb
10 Yâ Tevvâb
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“65
1 Yâ Men halekanî ve sevvânî
2 Yâ Men razekanî ve rabbânî
3 Yâ Men et’amenî ve sekânî
4 Yâ Men karrabenî ve ednânî
5 Yâ Men ‘asamenî ve kefânî
6 Yâ Men hafızanî ve kelânî
7 Yâ Men veffekanî ve hedânî
8 Yâ Men e’azzenî ve ağnânî
9 Yâ Men emâtenî ve ahyânî
10 Yâ Men ânesenî ve âvânî

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“66
1 Yâ Men yühikku’l-hakka bikelimâtih
2 Yâ Men lâ mü’akkibe lihukmih
3 Yâ Men lâ radde likadâih
4 Yâ Men yehûlü beyne’l-mer’i ve kalbih
5 Yâ Men yakbelü’t-tevbete an ‘ibâdih
6 Yâ Men lâ tenfe’u’ş-şefa’atü illâ biiznih
7 Yâ Meni’s-semâvâtü matviyyâtün biyemînih
8 Yâ Men hüve a’lemü bi men dalle ‘an sebîlih
9 Yâ Men yüsebbihu’r-ra’dü bihâmdi-hi ve’l-melâiketü min hîfetih
10 Yâ Men yürsilü’r-riyâha büşran beyne yedey rahmetih

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“67
1 Yâ Men ce’ale’l-arda mihâdâ
2 Yâ Men ce’ale’l-cibâle evtâdâ
3 Yâ Men ce’ale’l-şemse sirâcâ
4 Yâ Men ce’ale’l-kamera nûrâ
5 Yâ Men ce’ale’l-leyle libâsa
6 Yâ Men ce’ale’n-nehâra me’âşâ
7 Yâ Men ce’ale’n-nevme sübâtâ
8 Yâ Men ce’ale’s-semâe binâa
9 Yâ Men ce’ale’l-eşyâe ezvâcâ
10 Yâ Men ce’ale’n-nâra mirsâdâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“68
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Şefî’
2 Yâ Semî’
3 Yâ Rafı’
4 Yâ Meni`
5 Yâ Bedi`
6 Yâ Serî’
7 Yâ Beşîr
8 Yâ Nezîr
9 Yâ Kadîr
10 Yâ Muktedir

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-em ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“69
1 Yâ Hayyü kable külli hayy
2 Yâ Hayyü ba’de külli hayy
3 Yâ Hayyü’llezî lâ yüşbihühû şey’
4 Yâ Hayyü’llezî leyse kemişlihî hayy ‘ Yâ Hayyü’llezî lâ yüşârikühû hayy
6 Yâ Hayyü’llezî lâ yahtâcü ilâ hayy
7 Yâ Hayyü’llezî yümîtü külle hayy
8 Yâ Hayyü’llezî yerzüku külle hayy
9 Yâ Hayyü’llezî yühyi’l-mevtâ
10 Yâ Hayyü’llezî lâ yemût

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“70
1 Yâ Men lehû zikrun lâ yünsâ
2 Yâ Men lehû nurun lâ yutfâ
3 Yâ Men lehû şenâün lâ yuhsâ
4 Yâ Men lehû nü’ûtün lâ tüğayyer
5 Yâ Men lehû ni’amün lâ tü’add
6 Yâ Men lehû mülkün lâ yezûl
7 Yâ Men lehû celâlün lâ yükeyyef
8 Yâ Men lehû kadâün lâ yüradd
9 Yâ Men lehû sıfâtün lâ tübeddel
10 Yâ Men lehû kemâlün lâ yüdrak

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“71
1 YâRabbe’I-‘âlemîn
2 Yâ Mâlike yevmi’d-dîn
3 Yâ Men yühibbü’s-sâbirîn
4 Yâ Men yuhibbü’t-tevvâbîn
5 Yâ Men yuhibbü’l-mütetahhirîn
6 Yâ Men yuhibbü’l-muhsinîn
7 Yâ Men hüve hayru’n-nâsirîn
8 Yâ Men hüve hayru’l-fasilîn
9 Yâ Men hüve hayru’ş-şâkirîn
10 Yâ men hüve a’lemü bi’l-müfsidîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“72
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Mübdi
2 Yâ Mu’îd
3 Yâ Hafız
4 Yâ Mühît
5 Yâ Hamîd
6 Yâ Mecîd
7 Yâ Mükît
8 Yâ Müğîs
9 Yâ Mü’îzz
10 Yâ Müzill

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-e: ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“73
1Yâ Men hüve Ehadün bilâ didd
2 Yâ Men hüve Ferdün bilâ nidd
3 Yâ Men hüve Samedün bilâ ‘ayb
4 Yâ Men hüve Vitrun bilâ şef
5 Yâ Men hüve Rabbün bilâ vezîr
6 Yâ Men hüve Ğaniyyün bilâ fakr
7 Yâ Men hüve Sültânün bilâ ‘azl
8 Yâ Men hüve Melîkün bilâ ‘acz
9 Yâ Men hüve Mevcudun bilâ mişl

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“74
1 Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn
2 Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn
3 Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn
4 Yâ Men hüve tâ’atühû necâtün li’l-mütî’în
5 Yâ Men hüve bâbühü meftûhun li’t-tâlibîn
6 Yâ Men hüve sebilühû vâdihun li’l-mü’minîn
7 Yâ men hüve âyâtühû bürhânün Ii’n-nâzirîn
8 Yâ men hüve kitâbühû tezkiratün li’l-mûkınîn
9 Yâ men hüve ‘afvühü melceün li’l-müznibîn
10 Yâ men hüve rahmetühû karîbûn li’l-muhsinîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“75
1 Yâ Men tebâreke’smüh
2 Yâ Men te’âlâ ceddüh
3 Yâ Men celle şenâüh
4 Yâ Men lâ ilahe ğayruh
3 Yâ Men tekaddeset esmâüh
6 Yâ Men yedûmü bekâüh
7 Yâ Meni’l-‘azametü behâüh
8 Yâ Meni’l-kibriyâü ndâüh
9 Yâ Men lâ yühsâ âlâüh
10 Yâ Men lâ yü’addü na’mâüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“76
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Mü’în
2 Yâ Mübîn
3 Yâ Emîn
4 Yâ Mekîn
5 Yâ Metîn
6 Yâ Şedîd
7 Yâ Şehîd
8 Yâ Raşîd
9 Yâ Hamîd
10 Yâ Mecîd

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-neİ-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“77
1 Yâ Ze’l-arşi’l-mecîd
2 Yâ Ze’l-kavli’s-sedîd
3 Yâ Ze’l-fadli’r-raşîd
4 Yâ Ze’l-batşi’ş-şedîd
5 Yâ Ze’l-va’di ve’l-va’îd
6 Yâ Karîben gayra ba’îd
7 Yâ Men hüve’l-veliyyü’l-hamîd
8 Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in şehîd
9 Yâ Men hüve leyse bizallâmîn li’l-‘abîd
10 Yâ men hüve akrabü ileyhi min habli’l-verîd

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“78
1 Yâ Men lâ şerîke lehû velâ vezîr
2 Yâ Men lâ şebîhe lehû velâ nezîr
3 Yâ Hâlika’ş-şemsi ve’l-kameri’l-münîr
4 Yâ Müğniye’l-bâisi’l-fakîr 3 Yâ Râzika’t-tıfli’s-sağîr
6 Yâ Râhime’ş-şeyhi’l-kebir
7 Yâ ‘Ismete’l-hâifi’l-müstecîr
8 Yâ Men hüve bi’ibâdihî basîr
9 Yâ Men hüve bihavâyici’l-‘ibâdi habîr
10 Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in kadîr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“79
1 Yâ Ze’l-cûdi ve’n-ni’âm
2 Yâ Ze’l-fadli ve’l-keram
3 Yâ Ze’l-be’si ve’n-nikam
4 Yâ Hâlika’l-levhi ve’l-kalem ‘ Yâ Bârie’z-zerri ve’n-nesem
6 Yâ Mülhime’l-‘arabi ve’l-‘acem 1 Yâ Kâşife’drdurri ve’l-elem
8 Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-himem
9 Yâ Men lehü’l-beytü ve’l-haram
10 Yâ Men yahlüku’l-eşyâe mine’l-‘adem

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“80
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ ‘Adil
2 Yâ Kabil
3 Yâ Fâdil
4 YâFâ’il
5 Yâ Kâfıl
6 Yâ Câ’il
7 Yâ Kâmil
8 Yâ Fâtır
9 Yâ Tâlib
10 Yâ Matlûb

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“81
1 Yâ Men en’ame bihavlih
2 Yâ Men ekrame bitavlih
3 Yâ Men ‘âde bilütfıh
4 Yâ Men te’azzeze bikudratih 3 Yâ Men kaddera bihikmetih
6 Yâ Men hakeme bitedbîrih
7 Yâ Men debbera bi’ilmih
8 Yâ Men tecâveze bihılmih
9 Yâ Men denâ fî ‘ulüvvih
10 Yâ Men ‘alâ fî dünüvvih

Ayrıca Bakınız.  Şevval ayı orucu ve ibadetleri! Ramazan sonrası Şevval ayında kılınana namaz...

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“82
1 Yâ Men yahlüku ma yeşâ 2Yâ Men yef’alü ma yeşâ
3 Yâ Men yehdi men yeşâ
4 Yâ Men yudillü men yeşâ
5 Yâ Men yağfiru limen yeşâ
6 Yâ Men yü’azzibü men yeşâ
7 Ya Men yetûbü alâ men yeşâ
8 Yâ Men yüsavviru fı’l-erhâmi keyfe yeşâ
9 Yâ Men yezîdü fi’l-halki mâ yeşâ
10 Yâ Men yahtassu bi rahmetihî men yeşâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“83
1 Yâ Men lem yettehiz sahibeten velâ veledâ
2 Yâ Men la yüşrikü fî hukmihî ehadâ
3 Yâ Men ce’ale li külli şey’in kadrâ
4 Yâ Men lem yezel rahîmâ
5 Yâ Câ’ile’l-melâiketi rusülâ
6 Yâ Men ce’ale fı’s-semâi bürûcâ
7 Yâ Men ce’ale’l-arda karâra
8 Yâ Men ce’ale mine’l-mâi beşerâ
9 Yâ Men ahsa külle şey’in ‘adedâ
10 Yâ Men ehâta bi külli şey’in ‘ilmâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“84
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Ferd
2 Yâ Vitr
3 Yâ Ehad
4 Yâ Samed
5 Yâ Emced
6 Yâ E’azz 7 Yâ Eceli
8 Yâ Ehakk
9 Yâ Eberr
10 Yâ Ebed

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nel-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“85
1 Yâ Ma’rûfe men ‘arafeh
2 Yâ Ma’bûde men ‘abedeh
3 Yâ Meşkûre men şekerah
4 Yâ Mezkûre men zekerah
5Yâ Mahmude men hamideh
6 Yâ Mevcûde men talebeh
7 Yâ Mevsûfe men vahhadeh
8Yâ Mahbûbe men ehabbeh
9 Yâ Merğûbe men erâdeh
10 Yâ Maksûde men enâbe ileyh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“86
1 Yâ Men lâ mülke illâ mülküh
2 Yâ Men lâ yuhsi’l-‘ibadü şenaeh
3 Yâ Men lâ tesıfü’l-halâiku celâleh
4 Yâ Men lâ yüdrikü’l-ebsâru kemâleh
5 Yâ Men lâ yeblüğu’l-efhâmü sıfâtih
6 Yâ Men lâ yenâlü’l-efkâru kibriyâeh
7 Yâ Men lâ yuhsinü’l-insânü nü’ûteh
8 Yâ Men lâ yeruddü’l-‘ibâdü kadâeh
9 Yâ Men zahera fî külli şey’in âyâtüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“87
1 Yâ Habîbe’l-bekkâîn
2 Yâ Senede’l-mütevekkilîn
3 Yâ Hâdiye’l-mudillîn
4 Yâ Veliyye’l-mü’minîn
5 Yâ Enîse’s-zâkirîn
6 Yâ Akdera’l-kâdirîn
7 Yâ Ebsara’n-nâzırîn
8 Yâ Aleme’l-‘âlimîn
9 Yâ Mefze’a’l-melhûfîn
10 Yâ Ensara’n-nâsirîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr”
“88
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Mükrim
2 Yâ Mü’azzim
3 Yâ Müna’im
4Ya Mü’tî
5 Yâ Müğnî
6 Yâ Mühyî
7 Yâ Mübdî
8 Yâ Mürdî
9 YâMüncî
10 Yâ Muhsin

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr”
“89
1 Yâ Kâfiye külli şey
2 Yâ Kaimen ‘alâ külli şey
3 Yâ Men lâ yüşbihühû şey
4 Yâ Men lâ yezîdü fî mülkihî şey
3 Yâ Men lâ yenkusu min hazainihî şey
6 Yâ Men lâ yahfâ ‘aleyhi şey
7 Yâ Men leyse kemişlihî şey
8 Yâ Men biyedihî mekâlîdü külli şey
9 Yâ Men vesi’at rahmetühû külle şey
10 Yâ Men yebkâ ve yefnâ küllü şey

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“90
1 Yâ Men lâ ya’lemü’l-ğaybe illâ hû
2 Yâ Men lâ yasrifü’s-sûe illâ hû
3 Yâ Men lâ yüdebbiru’l-emra illâ hû
4 Yâ Men lâ yağfiru’z-zünûbe illâ hû
5 Yâ Men lâ yükallibü’l-kalbe illâ hû
6 Yâ Men lâ yahlüku’l-halka illâ hû
7 Yâ Men lâ yütimmü’n-ni’mete illâ hû
8 Yâ Men lâ yünezzilü’l-ğayşe illâ hû
9 Yâ Men lâ yuhyi’l-mevtâ illâ hû
10 Yâ Men lâ yuğni ‘ale’t-tahkîki illâ hû

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
“91
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Kâşif
2 Yâ Fâric
3 Yâ Fâtih
4 Yâ Nâsir
5 Yâ Dâmin
6 Yâ Âmir
7 Yâ Nâhi
8 Yâ Raca
9 Yâ Mürtecâ
10 Yâ ‘Azîme’r-racâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“92
1 Yâ Mü’îne’d-du’afâ
2 Yâ Kenze’l-fükarâ
3 Yâ Sâhibe’l-ğurabâ
4 Yâ Nâsira’l-evliyâ
5 Yâ Kâhira’l-a’dâ
6 Yâ Râfia’s-semâ
7 Yâ Kâşife’l-belâ
8 Yâ Enîse’l-evliyâ
9 Yâ Habîbe’l-etkıyâ
10 Yâ İlâhe’l-ağniyâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“93
1 Yâ Evvele külli şey’in ve âhirah
2 Yâ İlahe külli şey’in ve sâni’ah
3 Yâ Râzika külli şey’in ve hâlikah
4 Yâ Fâtira külli şey’in ve melîkeh
5 Yâ Kâbida külli şey’in ve bâsiteh
6 Yâ Mübdie külli şey’in ve nıü’îdeh
7 Yâ Müsebbibe külli şey’in ve mükaddirah s Yâ Mürabbiye külli şey’in ve müdebbirah
9 Yâ Mükevvira külli şey’in ve muhavvileh
10 Yâ Muhyiye külli şey’in ve mümîteh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“94
1 Yâ Hayra zâkirîn ve mezkûr
2 Yâ Hayra şâkirîn ve meşkûr
3 Yâ Hayra hâmidin ve mahmûd
4 Yâ Hayra şahidin ve meşhûd
5 Yâ Hayra dâ’in ve med’uvv
6 Yâ Hayra mücîbin ve mücâb
7 Yâ Hayra munisin ve enîs
8 Yâ Hayra sahibin ve celîs
9 Yâ Hayra maksûdin ve matlûb
10 Yâ Hayra habîbin ve mahbûb

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“95
1 Yâ Men hüve limen de’âhü mücîb
2 Yâ Men hüve limen etâ’ahû habîb
3 Yâ Men hüve limen ehabbehû karîb
4 Yâ Men hüve bimen erâdehû ‘alîm
5 Yâ Men hüve limen recâhü kerîm
6 Yâ Men hüve bimen ‘asâhü halîm
7 Yâ Men hüve fî hilmihî hakîm
8 Yâ Men hüve fî hükmihî ‘azîm
9 Yâ Men hüve fî ‘azametihî rahîm
10 Yâ Men hüve fî ihsânihî kadîm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“96
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Müsebbib
2 Yâ Mukarrib
3 Yâ Mü’akkib
4 Yâ Mukallib
5 Yâ Mukaddir
6 Yâ Mürattib
7 Yâ Mürağğib
8 Yâ Müzekkir
9 Yâ Mükevvîn
10 Yâ Mütekebbir

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“97
1 Yâ Men lâ yüşğilühû sem’un an sem’
2 Yâ Men lâ yemne’uhû fı’lün an fi’l
5 Yâ Men lâ yülhîhi kavlün an kavi
4 Yâ Men lâ yüğallituhû süâlün ‘an suâl
3 Yâ Men lâ yübrimühû ilhâhu’Umulihhîn
6 Yâ Men şeraha bi’l-islâmi sudûra’l-mü’minîn
7 Yâ Men etâbe bi zikrihî kulûbe’l-muhbitîn
8 Yâ Men la yeğibü ‘an kulûbi’l-müştâkın
9 Yâ Men hüve gâyetü mürâdi’l-mürîdîn
10 Yâ Men la yahfâ ‘aleyhi şey’ün fı’l-‘âlemîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“98
1 Yâ Men hüve ‘ilmühû sabık
2 Yâ Men hüve va’dühû sâdık
3 Yâ Men hüve lütfühû zahir
4 Yâ Men hüve emruhû ğâlib
5 Yâ Men hüve kitâbühû muhkem
6 Yâ Men hüve kadâühû kâin
7 Yâ Men hüve kur’anühû mecîd
8 Yâ Men hüve mülkühû kadîm
9 Yâ Men hüve fadlühû mukîm
10 Yâ Men hüve ‘arşühû ‘azîm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“99
1Yâ Rabbe’l-erbâb
2 Yâ Müfettiha’l-ebvâb
3 Yâ Müsebbibe’l-esbâb
4 Yâ Mu’tiye’s sevâb
5 Yâ Mülhime’s-savâb
6 Yâ Münşie’s-sehâb
7 Yâ Şedîde’l-‘ikâb
8 Yâ Seri’a’l-hisâb
9 Yâ Men lehü’l-iyâb
10 Yâ Gafuru yâ Tevvâb

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
“100
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Rabbena
2 Yâ İlâhenâ
3 Yâ Seyyidenâ
4 Yâ Mevlânâ
5 Yâ Nâsıranâ
6 Yâ Hafızana
7 Yâ Kâdiranâ
8 Yâ Râzikanâ
9 Yâ Delîlenâ
10 Yâ Muğisenâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”

Allâhümme Rabbena * hallisnâ * ve ecirnâ * ve neccinâ mine’n-nar * ve ‘â-finâ va’fü ‘annâ ve edhilne’l-cennete dara kudsike me’a’l-ebrâr * bi ‘afvike Yâ Mücîr * bi fadlike Yâ Gaffar * ve es-elüke bihakki hâzihi’l-esmâi’l-kerîme-ti’§-§erîfeti ve’s-sıfâti’l-celîleti’l-latîfeti en tüsalliye ‘alâ seyyidinâ Muhamme-din ve ‘alâ âlihî ve sahbihî bi’adedi ha-senâti Muhammedin bismillah * has-biyallah * lâ ilahe illallah * şehidallâh * kulhüvallâh * mâşâallâh * rabbiyallah * tebârekallâh * te’âlallâh * tevekkeltü ‘alallâh * feseyekfîke hümüllâh * ve hüve’s-semî’u’l-‘alîm * Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâne’l-emâne lâ uhsî şenâen ‘aleyke ente kemâ eşneyte ‘alâ nefsik * Yâ Allah * Yâ Rahman * Yâ Rahîm * Yâ Gafur * Yâ Şekûr * Es-elüke bimâ ahseytehû ‘aleyke min es-mâike’l-hüsnâ ve sıfâtike’l-‘ulyâ ve ke-limâtike’t-tâmmeti en tağfiralî velivâli-deyye veliüstâzî Sâidi’n-Nursîyyi veli-talebeti rasâili’n-nûri velicemî’i’l-mü’-minîne ve’l-mü’minâti ve’l-müslimîne ve’l-müslimâti’l-ahyâi minhüm ve’l-emvâti ve terhamenâ rahmeten tüğnî-nâ bihâ ‘an rahmeti men sivâke min halkıke ve en takdiye havâicenâ ve tû’-tiyenâ süâlenâ fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve tahtime lenâ bi’s-se’âdeti ve’ş-şe-hâdeti ve’l-kerâmeti ve’l-büşrâ ‘inde fîraki’d-dünyâ ve tecziye Muhamme-den sallallâhü ‘aleyhi vesellem ‘annâ mâ hüve ehlühû ve müstehakkuh * Ve en lâ tekilenâ ilâ enfüsinâ tarfete ‘aynin velâ ilâ ehadin min halkik * Ve tus-liha lenâ şe’nenâ ve en tahrusenâ bi-‘aynikelletî lâ tenânıü ve tahfezanâ bi-ruknike’llezî lâ yürâmü Ya Ze’l-celâli ve’l-ikrâm ve en tasrife ‘annâ ve ‘ammen ‘ullika ‘aleyhi hâzihi’l-esmâü âfe-te’l-cinni ve’l-insi ve’§-§eyâtîn * Ve zelzelete’l-ardi ve dekdekete’l-cibâli min haşyetih * Ve âfete’t-tâ’uni ve’l-vebâi ve ‘ayne’s-sûi ve vece’a’l-cevârihi ve sâira’l-afât * Ve tahfezanâ min külli şerrin ve su’ * Ve terzükana’s-selâmete ve’l-‘âfıyete ve’l-hayra fi’d-dünyâ ve’l-âbirati bi rahmetike yâ erhâme’r-râhi-mîn ve sallallâhü ‘alâ seyyidinâ Mu-hammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în. Ve’l-hamdülillâhi Rabbi’l-‘âlemîn.

diyanet cevşen-ül kebir duası

Cevşen-ül Kebir Duası Okunuşu

cevşenü’l-kebir duası

cevşen-i kebir duası fazileti

Cevşen-ül Kebir nedir

Cevşen Duası Tamamı

cevşenü’l kebir okunması

Cevseni-Kebir OKUNUŞU EhlibeytCevap bırakın