Gelir uzman yardımcısı alım ilanı

0

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda …

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere atanmak üzere, 1000 (bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Adaylar başvuru sırasında evvellik sırasına göre en çok 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. İl içinde atama yapılacak pek çok yer belirlenmişse, adaylar tespit edilen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere evvellik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecektir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları sebebiyle son sıradaki aday sayısının pek çok olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II – SINAV TARİHİ VE YERİ

– Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

– Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün evvel Başkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

– 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

– 01.01.2020 tarihi saygınlığıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak),

– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

– ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 senelerinda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

– Zamanı içinde başvuru yapmış olmak.

IV – SINAV BAŞVURUSU

– Başvurular, 9 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp, 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir.

– Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde bulunmaktadır.

– Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Ayrıca Bakınız.  Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi?

– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

– Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Değerli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Ülkeler arası İktisat, İşletme İktisadı, Ülkeler arası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

VI – DEĞERLENDİRME

– Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üstünden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; yerler saygınlığıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bunun yanısıra, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

– Sözlü sınav, adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönüne geçerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

– Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı sahip olduğu sahip olduğu özelliklerin her biri için 10 puan üstünden değerlendirilecektir.

– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve kullanıcılarının 100 tam puan üstünden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

– Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

– Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.

– Bunun yanısıra başarılı olmak şartıyla giriş sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25′ ine kadar yedek aday belirlenir.

– Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır.

– Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) P48 puanı yüksek olan adaya evvellik tanınacaktır.

Ayrıca Bakınız.  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi

– Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak yahut herhangi bir evvellik teşkil etmez. Bunun yanısıra, bu zaman zarfında başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.

– Giriş sınavından 70 ve üstünde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) duyurulacaktır.

– Giriş sınavında başarılı olan asil ve yedek adaylar Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) duyurulacaktır. Bunun yanısıra, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecek ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenecektir.

– Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten bu yana beş iş günü içerisinde dilekçe ile sınav kuruluna itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII – DİĞER HUSUSLAR

– Giriş sınavının yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile beraber, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı yer alan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi yahut kullanım zamanı dolmamış pasaport belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

– Gerçeğe aykırı beyanda yer aldığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

– Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep mobil cihazı, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu haricinde fonksiyonu yer alan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

– Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun biçimde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak biçimde silinmesi hakkındaki sorumluluk adaylara aittir.

– Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu bireyler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Ayrıca Bakınız.  KPSS 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

– Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile lüzumlu şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde zamanı içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

– Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda yer aldığı tespit edilenlerin, sınavları geçersiz rakamlarak atamaları yapılmayacağı gibi, böylece atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

– Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen zaman zarfında başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma talebinde bulunmaları halinde istekleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının bilinmesi üzerine ataması yapılmayanlar ile göreve başladıktan sonra değişik nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten bu yana iki yılı aşmamak kaydıyla aynı yer için hazırlanan yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar yalnızca bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.

– Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Lakin, göreve başladıktan sonra özür halleri yaşananlar, atanmak talep ettikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Çalışanlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır.

– Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, 5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin haricinde başka bir yerde (atanılan yerde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez birimleri hariç), tedviren, vekaleten yahut geçici olarak görevlendirilemezler.

– Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme istekleri, Başkanlıkça tespit edilen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde yer alan bireylerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme istekleri dikkate alınmaz.

İlan olunur.

Atama yapılacak yerleri görmek için tıklayınız.


Cevap bırakın