Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alım ilanı

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel idare Hizmetleri Sınıfında boş yer alan 30 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 08-11 Aralık 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1- 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden yahut bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt haricindeki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş (sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü saygınlığıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1985 tarihinden sonra doğanlar),

4- Sınavın yapılacağı zamanda son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik zamanı dolmamış “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP23” puan türünden en az 70 ve üstünde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda yer alanlardan en yüksek puanlı 120 kişi içerisinde bulunmak (120 inci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

B) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan sınav başvuru linki üstünde yer alan “2020-2021 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi üstünden e-Devlet şifresi ile 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr kullanıcı kullanıcı hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üstünde T.C. Kimlik numarasının yer aldığı kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir biçimde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde noksanlık yahut hata olduğunu fark eden adaylar ise 06 Kasım 2020 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.

4- Giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma misal verilecek olursai yahut www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekir.

Ayrıca Bakınız.  Sınav Kaygısı Nedir? Belirtileri Nelerdir?

5- Yurt içindeki yahut yurt haricindeki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini yüklemeleri gerekir.

6- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekir.

7- Adayların başvuru aşamasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Herkes tarafından bilinenları” bölümünde yer alan donanımlara uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde fotoğrafı pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekir.

8- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 06 Kasım 2020 tarihinde saat:17:30’da kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan evvel belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekir.

9- Giriş (sözlü) sınav başvuru anında lüzumlu belgelerin bir yahut birkaçını başvuru zamanı içerisinde ilanda belirtilen usul ve esaslara göre modüle yüklemek zorunludur. İstediğimiz belgeleri müracaat aşamasında sisteme yüklemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından posta yoluyla yahut elden müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10- Usulüne uygun ve/yahut zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Giriş (sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üstünden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara bunun yanısıra herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi sebebiyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre tespit edilen giriş (sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 11 Kasım 2020 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

2- KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 11-13 Kasım 2020 tarihlerinde hafta içi (09:30-17:30) saatleri içerisinde ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 13 Kasım 2020 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına yahut faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Ayrıca Bakınız.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 Müfettiş Yardımcısı Alım ilanı

3- Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesindir.

4- KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı (120) adaya ait kesin değerlendirme sonuç listesi ile giriş (sözlü) sınavına katılacak adaylara ait günlü katılım listeleri, 18 Kasım 2020 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

5- Adayların sınav saatinden en az yarım saat evvel sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi yahut geçerlilik zamanı bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

6- İş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda yer alanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/yahut atanma şartlarını kaybedenler, ilanda istediğimiz ilgili belge haricinde sınav modülüne farklı belge yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler, giriş (sözlü) sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan bilinmesi durumunda ise ilgili adaylar giriş (sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz rakamlarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlarında atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, bunun yanısıra 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

D) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Giriş (sözlü) sınavında; adayların genellikle hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulacaktır.

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Giriş (sözlü) sınavında adaylara, sınav komisyonu başkan ve kullanıcılarının her biri tarafından ayrı ayrı 100 üstünden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması giriş (sözlü) sınav notunu teşkil eder. Giriş (sözlü) sınavında başarılı olabilmek için adayın notunun 70’den aşağı olmaması gerekir.

Giriş (sözlü) sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere sözlü sınava ilişkin kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır. Bahse konu liste Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Ayrıca Bakınız.  Gelir uzman yardımcısı alım ilanı

Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten bu yana üç iş günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri içerisinde ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecek olup, ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. Sınav Komisyonunca yapılan inceleme neticesinde giriş (sözlü) sınavı kesinleşmiş başarı listesi oluşturulacak ve sınav kurul kararı itirazda yer alan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesindir.

Giriş (sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş (sözlü) sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl ve ilan edilen boş kadro sayısı kadar yedek olmak üzere açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya evvellik verilir. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

G) ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER

Giriş (sözlü) sınavında başarılı olup atanmaya hak kazanan asıl adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.

1- Diploma yahut mezuniyet belgesinin aslı yahut onaylı örneği (eğitimini yurtharicinde tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı yahut onaylı örneği),

2- Yurt içindeki yahut yurt haricindeki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı yahut noterden onaylı fotokopisi,

3- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http: //personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Herkes tarafından bilinenları” bölümünde yer alan donanımlara uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde CD ortamında fotoğraf,

4- Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,

5- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” linkinden temin edilip, doldurulacak ve imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Personelleri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet Memurluğuna İlk Kez yahut Yeniden Atama Başvuru Formu”nu Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekir.

Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 8262/1-1Cevap bırakın