Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Mülk Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı

Mülk Suresi, Mekke’de nazil olmuştur. İndiriliş sırası 77, ayet sayısı 30’dur. 29. Cüzün ilk 2.5 sayfasında bulunan sure 461. Sayfada bulunmaktadır. Arapça olarak her akşam okunduğunda kabir azabını önlediğine inanılır. Mealen okunduğunda ise kainatın mutlak hamiyeti Allah’ın olduğu, Allah’ın varlığını ve birliğini ifade etmektedir. Mülk suresinin her gün okunması mühim bir ibadet olarak kabul edilir. Başta Peygamber Efendimiz dahil birden çok İslam alimi Mülk Suresinin okunmasını tavsiye eder.

Mülk Suresi özellikle inkar edenlerin karşı karşıya kalacağı cehennem azabından ve kafirlerin büyük bir yanılgı içinde olduklarını anlatır.

MÜLK SURESİ İLE ALAKALI HADİS-İ ŞERİFLER

Mülk suresine Peygamber Efendimiz kurtarıcı, kurtaran manasına gelen Münciye demiştir. Peygamber efendimiz Mülk Suresinin her gün okunmasını tavsiye ederek şöyle buyurmuştur:

‘Kuran-ı Kerim’de otuz ayetlik bir sure mevcuttur ki okuyan herkese şefaat eder. Ve onların günahları bağışlanır. Bu sure Mülk Suresidir.

‘Mülk suresi kabir azabına karşı bir engel ve bir kurtarıcıdır, insanı kabir azabından korur.’

Mülk suresini okumadan istirahata çekilmeyiz nasihatinde bulunmuştur.

‘Kuran-ı Kerim’de otuz ayetlik bir sure mevcuttur. Her kim o sureyi uyuyacağı zaman okursa, o insana otuz sevap yazılır, otuz günahı silinir, otuz derece yükseltilir. Allah’u Teala o insana bir melek yollar. O melek o birinin üzerine kanadını gererek, uyanıncaya kadar onu her şeyden korur. O sure, kabirde kendisini okuyan o kişi için mücadele verir. İşte o sure Mülk Suresidir.’

‘Her kim yatsıdan sonra Mülk ve Secde Surelerini okursa, bu iki sureyi Kadir gecesinde okumuş gibi sevap almış olur.’ Şeklinde nasihatlerde bulunur.

MÜLK SURESİNİN FAZİLETLERİ

Mülk suresini her gece yatsı namazından sonra okuyan kişi, ruhunu imanlı teslim etmesi nasip olur.

41 defa okuyanın işi rast gider, beladan kazadan korur.

Mülk suresini her gün okuyan kişi kabir azabı görmez.

Vefat edenlerin arkasından okunduğunda ise kabir azabı diner.

Mülk suresini okuyan insana kıyamet günü şefaat eder.

MÜLK SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

1. Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

2. Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).

3. Ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).

4. Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).

Ayrıca Bakınız.  Evin huzuru ve bereketi için okunacak dua

5. Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri).

6. Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi’sel masîr(masîru).

7. İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).

8. Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun).

9. Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey’in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).

10. Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na’kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).

11. Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).

12. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).

13. Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

14. E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).

15. Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru).

16. E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).

17. Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta’lemûne keyfe nezîr(nezîri).

18. Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).

19. E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey’in basîr(basîrun).

20. Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).

21. Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).

22. E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

23. Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

24. Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).

25. Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

26. Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).

27. Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).

28. Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).

29. Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).

30. Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye’tîkum bi mâin maîn(maînin).

Ayrıca Bakınız.  Fecr Suresi anlamı ve fazileti

MÜLK SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm Allah’ın ismiyle

1. Kâinatın mutlak mülkiyeti ve hâkimiyeti elinde yer alan Allah yüceler yücesi, bütün iyilik ve bereketlerin kaynağıdır. O’nun her şeye gücü yeter.

2. O ki, hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Kudreti dâimâ üstün gelen ve günahları çok bağışlayan yalnız O’dur.

3. Yedi kat göğü birbiriyle uyum içinde tabaka tabaka yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi, çevir gözünü de bak, bir kusur, bir çatlaklık görebilecek misin?

4. Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Göz, aradığı kusuru bulamamanın ezikliği ve bitkinliği içinde sana geri dönecektir.

5. Biz yere en yakın olan göğü kandillerle süsledik. O kandilleri şeytanlara atılan birer mermi yaptık; onlara bir de alevli ateş azabı bir araya getirdik.

6. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı mevcuttur. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası!

7. Oraya atıldıklarında, cehennemin onları yutmak için homurtu­larla nasıl içine doğru nefes alıp, uğuldaya uğuldaya kaynadı­ğını işitirler.

8. Kâfirlere öfkesinden aşağı yukarı çatlayacak! Her bir bölük oraya atıldıkça cehennem bekçileri onlara: “Allah’ın azabından sakındıran bir uyarıcı size gelmemiş miydi?” diye sorarlar.

9. Şöyle cevap verirler: “Evet, bize bir uyarıcı geldi. Lakin biz onu yalanladık ve onlara: «Allah’ın bir şey indirdiği falan yok; siz lakin büyük bir sapıklık ve şaşkınlık içindesiniz» dedik.”

10. Sonra şöyle hayıflanırlar: “Eğer uyarılara kulak vermiş yahut aklımızı kullanıp gerçekler üstünde düşünmüş olsaydık, şimdi şu çılgın alevli ateşin yoldaşları arasında bulunmazdık!”

11. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah’ın rahmetinden uzak olsun o çılgın ateş mahkûmları!

12. Buna karşılık, duyu ve idrak sınırlarının ötesinde yer alan Rab­lerine karşı kalpleri saygı ve ürpertiyle dolu olanlara gelince, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat mevcuttur.

13. Söylemek istediğinizi ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun hiç fark etmez. Çünkü O, göğüslerde saklanan en gizli düşünceleri bile tam anlamıyla bilir.

14. Yaratan yarattığını bilmez olur mu hiç? İlmi her şeyin bütün inceliklerine kadar nüfûz eden ve her şeyden hakkiyle haberdar olan yalnız O’dur.

15. O Allah ki, yeryüzünü sizin için uysal bir binek hâline getirmiştir. Öyleyse onun omuzları üstünde rahatça dolaşın ve Allah’ın sizin için hazırladığı nimetlerden faydalanın. Ama sonunda O’nun huzurunda toplanacağınız unutmayın!

Ayrıca Bakınız.  Ev sahibi olmak için okunan dua ve anlamı

16. Gökte olan zâtın, sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Bir de bakarsınız, yer çalkalanıp duruyor!

17. Yahut gökte olanın, üzerinize taş yağdıran bir kasırga yollamayaceğinden emin mi oldunuz? Siz, benim tehdidimin nasıl bir şey olduğunu yakında bileceksiniz!

18. Gerçek şu ki, bunlardan öncekiler de âyetlerimi ve peygamber­lerimi yalanlamışlardı. Lakin beni inkâr etmenin âkibeti neymiş, gördüler!

19. Üzerlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Rahmân’dan başkası değildir. Kuşkusuz O, her şeyi hakkiyle görmektedir.

20. Size Rahmân’dan başka yardım edip sizi O’nun azabından kurtaracak ordunuz hangisi? Doğrusu kâfirler, büyük bir yanılgı ve tam bir aldanmışlık içindeler.

21. Eğer Rahmân size verdiği rızkı kesiverecek olsa, o zaman sizi rızıklandıracak olan hani kim? Gerçek şu ki onlar azgınlık içinde ve haktan uzaklaşmakta direnip duruyorlar.

22. Düşünün bakalım; yüzüstü kapanarak sürünen mi emniyet içinde ve sapmadan yol alıp hedefine ulaşır, yoksa doğrudan hedefe götüren dümdüz bir yol üstünde hiç sapmadan dimdik yürüyen mi?

23. De ki: “Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne de az şükrediyorsunuz?”

24. De ki: “Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan da O’dur. En sonunda diriltilip yine O’nun huzurunda toplanacaksınız!”

25. Buna karşın hâlâ: “Eğer doğru söylüyorsanız, bizi tehdit edip durduğunuz kıyâmet ne zaman meydana gelecek ?” diye alay ediyorlar.

26. De ki: “Onun bilgisi, yalnızca Allah katındadır. Ben ise apaçık bir uyarıcıyım!”

27. Nihâyet kıyâmeti daha daha yakından gördüklerinde inkâr edenlerin yüzleri korku ve kederden simsiyah kesilir. Onlara: “Alay ederek küs­tahça isteyip durduğunuz şey işte bu!” denilir.

28. De ki: “Allah beni ve beraberimdeki mü’minleri helâk etse yahut bize merhamet etse, bu O’nun bileceği bir iştir. Peki, söyler misiniz bana, ya kâfirleri can yakıcı azaptan kim kurtaracak?”

29. De ki: “O Rahmân’dır; O’na inandık ve yalnız O’na güvenip dayandık. Bu nedenle, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de öğrenmiş olacaksınız!”

30. De ki: “Söyleyin bana: Eğer suyunuz yerin dibine çekiliverse, size kaynağından akıp duran yeni ve tatlı bir suyu kim getirebilir?”


Amme Suresi,

mülk suresi 1. sayfa,

Mülk Suresi Arapça oku,

mülk suresi 2. sayfa,

Mülk Suresi Arapça Diyanet,

Mülk Suresi Meali,

Mülk Suresi fazileti,

Kuranı Kerim Mülk Suresi,Cevap bırakın