Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

YSK, 15 seçim uzman yardımcısı alım ilanı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

SEÇİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 adet Seçim Uzman Yardımcısının alımı maksadıyla giriş (sözlü) sınavı yapılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

Seçim Uzman Yardımcılığı giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri yahut bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi yahut yurt haricindeki öğretim kuramlarından birisinden mezun olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019 ve 2020 senelerinda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P4 yahut KPSS P5 türlerinden en az yetmiş puan almış olması,

ç) Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) saygınlığıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak) yahut

7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 1. maddesinin 9. fıkrası gereğince Kurulun Merkez ve Taşra kadrolarında görev yapan personelin, diğer şartları taşımaları kaydıyla sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) saygınlığıyla 45(kırk beş) yaşını doldurmamış (01/01/1975 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak) olması,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması,

Yapılacak incelemede, katılma şartlarını taşımadığı ve zamanı içerisinde başvuru yapmadığı tespit edilenler giriş (sözlü) sınavına alınmazlar.

II. BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Başvuru Tarihi: Başvurular 16/12/2020 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 23/12/2020 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

Ayrıca Bakınız.  Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı Alım ilanı

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta yahut diğer iletişim kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Giriş (sözlü) sınavına, atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacaktır. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P4 yahut KPSS P5 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan pek çok aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü giriş sınavına çağırılacaktır.

Giriş (sözlü) sınava hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri Kurulun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

III. GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

Giriş (sözlü) sınav konuları aşağıda açıklanmıştır.

a) Anayasa Hukuku,

b) Seçim Mevzuatı (7062 sayılı Kanun, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Yaşlı Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu)

c) Kamu Yönetimi (657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu, Türkiye Ekonomisi, İdare Hukuku ve alakalı mevzuatlar. )

IV. GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş (sözlü) sınavı; III. maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), genel yetenek ve genel kültür (10 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) üstünden değerlendirilerek sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Giriş (sözlü) sınavında adaylara, sınav komisyonu başkan ve kullanıcılarının her biri tarafından ayrı ayrı 100 üstünden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması Giriş (sözlü) sınav notunu teşkil eder. Giriş (sözlü) sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav giriş komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekir.

Ayrıca Bakınız.  İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alım ilanı

Giriş (sözlü) sınavını kazananlar Başkanlık resmi internet sayfasında (https://www.ysk.gov.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olacaktır.

V. DİĞER HUSUSLAR

– Giriş (sözlü) sınavına adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile alakalı olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

– Bu sınava yönelik, sözlü sınav giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen duyurular Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinden yapılacaktır.

– Giriş (sözlü) sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda yer aldığı tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz rakamlarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

– Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma yahut kovuşturma yer alanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma yahut kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

– Atanmaya hak kazandığı halde verilecek zaman zarfında göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar haricinde kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

– Gerçeğe aykırı beyanda yer aldığı yahut belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur. 10399/1-1Cevap bırakın