Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Amenerrasulü duası ve fazileti

Bakara Suresinin son iki ayeti olan Amenerrasulü duası, çok güçlü ve mübarek bir dua olma özelliğini taşımaktadır. Hz Ömer ve Hz Ali(ra) bu iki ayetin çok büyük bir önemi olduğunu bilhassa kulakları ile duymuşlar ve yaşamları süresince uykularına dalmadan evvel okuyup öyle yatmışlardır. Amenerrasulü duasının önemi nedir? şimdi sizlere detaylı açıklayalım.
Amenerrasulü duası, Bakara Suresinin son iki ayetidir.
Amenerrasulü, ibadet ve zikir etmenin yerini alabilecek oldukça etkili bir duadır. Allah-u Tealanın, gelebilecek tüm hastalıklar, fenalıklar ve şeytanın kötülüklerinden koruması için müslümanlar tarafından okunan bir duadır. Amenerrasulü duası, Hz Ömer ve Hz Ali (ra) tarafıdan ne kadar önemli olduğunu kainatın İftihar Tablosundan bizzat işitmişlerdir ve bu iki ayet için “Aklı başında hiçbir adam görmedik ki Bakara Suresi’nin son iki ayetini okumadan uyusun ” sözlerini söylemişler, hayatları süresince da bu iki ayeti uyumadan evvel okumuşlar.
Peygamber Efendimiz Hz Muhammed(sav) “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti hakkında buyuruyor ki; “Her kim geceleyin Bakara Suresi’nden bu iki ayeti okursa ona yeter” “Allah-u Teala, Bakara Suresi’ni iki ayetle bittirdi ki, bunları bana, Arş’ın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, bayanlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz Çünkü bunlar salattır (namazdır), hem duadır, hem Kur’an’dır”
AMENERRASULÜ DUASININ OKUNUŞU
Bismillahirrahmanirrahim
Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.
AMENERRASULÜ DUASI TÜRKÇE MEALİ
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
285- Peygamber, Rabbi’nden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü’minler de, her biri “Allah’a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye” iman getirdiler ve şöyle dediler: semi’na ve eta’na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.
286- Allah kimseye vüs’unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk yahut kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.
AMENERRASULÜ DUASININ FAZİLETLERİ NELERDİR?
Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki; “Dört şey Arş-ı Azam altındaki hazinelerden indirildi: Fatiha, Ayete’l-Kürsi, Amenerrasulü, Kevser Suresi.”
Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki; “Bana Arşın altındaki hazineden Ben’den evvel hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Suresinin son ayetleri (Amenerrasulü) verildi.
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti (Amenerrasulü) okursa, artık o iki ayet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak yönünden) kafi gelirler.
Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki: “Kuran’da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah’ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Amenerrasülü) ‘dür.
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah’u Teala, gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl evvel bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayetle bitirdi. Bu iki ayet, bir evde 3 gece okunursa, şeytan o eve yaklaşamaz.
Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki: “Her kim Ayete’l-Kürsi’yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah’u Teala ona yardım eder.”
Başka bir rivayette ise şöyledir: “Her kim bu ayetleri okursa; ona ve aile efradına o gün şeytan yaklaşmaz; çoluk çocuğunda ve malında istemediği şeyle karşılaşmaz ve bu ayeti kerimeler aklı başından gitmiş bir insana okurnursa, Allah”u Teala izni ile mutlaka akıllanır.”
Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki: “Kim uyuyacağı sırada Bakara Suresinden on ayet okursa, Kuran-ı (Kerim”den ezberlediklerini) unutmaz. (Bu ayetler şunlardan oluşmaktadır:) Bakara suresinin başında dört ayet, Ayete”l-Kürsi ve ondan sonraki iki ayet, surenin sorundan da üç ayet.”
AMENERRASULÜ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
Bakara suresinin son iki ayetinin iki nüzul sebebi belirtilmiştir:
Birinci rivayete göre;
“Siz içinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de”(Bakara, 2/284) âyeti nazil olunca, bu ashaba pek ağır geldi, toplanıp Resulullah’ın huzuruna vardılar, diz çöktüler: “Ey Allah’ın Resulü, namaz, oruç, cihad, sadaka gibi gücümüzün yeteceği amellerle mükellef olduk. Şimdi ise bu âyet indirildi. Halbuki bizim buna gücümüz yetmeyecek.” dediler ve “Her birimiz, kendi gönlünde öyle şeyler konuşur ki, dünyaları verseler bunların kalbinde bulunmasını arzu etmez.” diye insanın elinde olmadan içinde yer alan duygu, düşünce, tasarı ve hayallerden laf ettiler.
Peygamber (asm) onlara: “Siz de sizden evvelki Kitap ehli gibi, duyduk ve karşı koyduk mu demek istiyorsunuz? ‘duyduk ve uyduk, ey Rabbimiz ğufranını dileriz, dönüş Lakin sanadır, deyiniz!’ buyurdu. Bunu hep beraber okumaya başladılar, okudukça dilleri alıştı ve gönülleri yatıştı. bunun üzerine amenerresulü ayetleri nazil oldu. İbn Abbas, İbn Mesud, Ebu Hureyre, İbn Cübeyr’den nakledilen bu rivayete göre Bakara suresinin bu son iki ayeti Medine’de Cibrîl ile nazil muştur. (bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri).
Bu manaya gelen bir rivayet, Müslim’de(İman, 199) bulunmaktadır.
İkinci rivayete göre;
Hasan ve Mücahid ile İbn Sirin’den, bir rivayette de İbnü Abbas’dan naklen anlatıldığına göre, Bakara suresinin bu son iki âyeti Cibrîl vasıtasıyla nazil olmamış, Resulullah bunları Mirac gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir.
el-Vahidi de Mukatil b. Süleyman’dan naklen bu son iki ayetin Miraç gecesinde vasıtasız olarak Hz. Peygambere nazil olduğunu belirtmiştir. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri).
Ayrıca Bakınız.  İnfitar Suresinin fazileti ve sırları


Cevap bırakın