Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman personel alım ilanı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından:

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden sorumlu olmak üzere 6 uzman alımı yapılacaktır.1

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak ili olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyet kırıcı suçtan yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet püf noktalarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Son başvuru tarihinden evvelki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) seviyesinde yahut dil yeterliği yönünden bunlara denkliği kabul edilen ve ülkeler arası geçerliği yer alan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşkıymetini sağlayan belgeye son başvuru tarihi saygınlığıyla sahip olmak.

1.2. İç Denetçi İçin Aranan Özel Şartlar

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarından yahut bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt haricindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

b) Son başvuru tarihinden evvelki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 60 puan yahut ülkeler arası geçerliliği yer alan başka bir sınavdan asgari 60 puana karşılık gelen bir puan almış olmak,

c) Kamuda yahut özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak,

ç) Kamu iç denetim sertifikası yahut ülkeler arası eş değerliği yer alan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.

Ayrıca Bakınız.  Gaziantep iş ilanları 2020

1.3. Uzman Personel İçin Aranan Özel Şart

1.3.1. KPSS Puanı ile Başvuracak Adaylar

Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel dahil uzman personelin, 2019 yahut 2020 senesinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları saygınlığıyla aşağıda 3’üncü maddede yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 puan almış olmaları gerekir.

1.3.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

Başvuru tarihi saygınlığıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi yahut özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek biçimde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak gerekir.

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

ç) İzleme ve değerlendirme,

d) Tanıtım, danışmanlık,

e) Şehircilik ve çevre,

f) Araştırma-geliştirme,

g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) İnsan kaynakları yönetimi,

i) Ülkeler arası ticaret.

1.4. Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel İçin Aranan Özel Şart

Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personelin, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden yahut buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt haricindeki yükseköğretim kuramlarından mezun olması gerekir.

1.5. Tercih Sebepleri

İç denetçi ve uzman personel adayları için Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olma, ilanın 3 üncü maddesindeki öğrenim dalları yahut bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans yahut doktora derecesine sahip olma, İngilizce haricinde ikinci yabancı dil belgesine sahip olma tercih sebepleri olarak değerlendirilecektir.

Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel adayları için avukatlık stajını tamamlamış bulunmak tercih sebebi olarak değerlendirilecektir.

Adayların söz konusu tercih sebeplerinden birine sahip olduğunu sınav başvurusunda belgelendirmeleri gerekir.

2. Pozisyonların Unvan ve Rakamları

1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden sorumlu 6 uzman olmak üzere toplam 7 personele kadar alım yapılabilecektir.

3. Öğrenim Dalları Saygınlığıyla Pozisyon Rakamları

Yarışma sınavı, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının yahut bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt haricindeki yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, ülkeler arası ilişkiler, ülkeler arası ticaret, istatistik, ekonometri, mühendislik ve grafik bölümlerinden mezun olmuş adaylar arasında gerçekleştirilecektir.

4. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular, 16/11/2020 tarihinden başlayarak 30/11/2020 tarihi saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih sebeplerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Ayrıca Bakınız.  DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Alım ilanı

Yalnızca elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta yahut posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu biçimdedir:

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Pek çok pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

5. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınava Çağrı

Başvurular; KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları yönünden Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin Ek-l’inde (Değişik:RG-20/10/2020-31280) ve aşağıda yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için sıralanacak ve tespit edilen pozisyon sayısının beş katı aday yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir.

*5 yıl ve üstündeki deneyim zamanı dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında tespit edilen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puan tamamlayacak biçimde 2 puan verilir.

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS yahut eşdeğerliliği yer alan sınav puanları dikkate alınır.

*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/yahut sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair pek çok belgeye sahip olma bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Lakin, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilen bireyler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara bunun yanısıra tebligat yapılmayacaktır.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden bu yana beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde neticelendirılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en çok on beş güne kadar uzatılabilir.

6. Yarışma Sınavının İçeriği, Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Ajansta istihdam edilecek personel, Ajans tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacak yarışma sınavı ile belirlenecektir.

Ayrıca Bakınız.  Gelir uzman yardımcısı alım ilanı

Yarışma sınavı Personel Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin ikinci fıkrası gereği Genel Sekreterin başkanlığında beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılacaktır.

Sınav kurulu üyeleri, adayın mezun olduğu alandaki uzmanlık düzeyi, işi tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

Sınav kurulu kullanıcılarının verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üstünden yetmiştir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Sınavda yetmişin üstünde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adayların göreve başlamaması yahut göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir sebeple boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması sebebiyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav kurulu sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde Ajans, sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların Genel Sekreterliğe intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve bunun yanısıra sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile beraber, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği yahut gerçeğe aykırı beyanda yer aldığı ya da Ajansta çalışmak için lüzumlu nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilir. Sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında lüzumlu yasal işlemler yapılır.

7. Bilgi

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, Ajansın internet sitesi olan www.bakka.gov.tr yahut Ajansın merkez hizmet binasından (Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu / ZONGULDAK adresinden) temin edilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 8726/1-1Cevap bırakın