Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Orta Anadolu İhracatçı Birliği 18 Uzman Yardımcısı Alım ilanı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne sözlü sınavla 18 (onsekiz) uzman yardımcısı personelalınacaktır.

Sınava Katılma Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış yahut erteletmiş yahut bu görevden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1985 ve daha sonra doğanlar),

e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum yahut kuruluşundan emekli olmamak,

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

i) Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,

j) TİM ve İhracatçı Birlikleri’nden yahut daha evvel çalıştıkları işyerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

k) İngilizce, Almanca, İspanyolca yahut Rusça dillerinin herhangi birinden 2018, 2019 yahut 2020 senelerina ait yabancı dil sınavlarından (YDS yahut e-YDS) en az “70 puan” yahut ülkeler arası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır),

Ayrıca Bakınız.  Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı Alım ilanı

l) 2019 yahut 2020 senesinde yapılan kamu personeli seçme sınavlarından herhangi birinden “P3 puan türünden asgari 70 puan almış” olmak,

Tablo-1

Tablo-2

Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için Tablo-1 için 11 (onbir) , Tablo-2 için 7 (yedi) adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının toplam 18’den az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru yahut değerlendirme süreci devam eden sınavlardan yalnızca birine başvurabilir, pek çok başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha evvel TİM yahut Birlik sınavlarında iki defa elenen adaylar ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde deneme zamanı içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar sınava katılamaz.

Başvuruda İstediğimiz Belgeler

a) www.oaib.org.tr WEB sitesinden temin edilecek ıslak imzalı İş Talep Formu,

b) TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı yahut nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir)

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

d) Öğrenim diploması yahut mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt haricinde yerleşik üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile beraber)

e) KPSS sonuç belgesi,

f) Yabancı dil sınavı sonucunu gösterir belge,

g) Güncel özgeçmiş (CV)

* Sınavı kazanan adaylardan söz konusu belge asılları bilahare istenecektir.

Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular, Genel Sekreterliğimiz Evrak Kayıt Birimi’ne istenen belgeler ile beraber en geç 25/11/2020 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar şahsen, posta/kargo yahut e-postayla ([email protected]) yapılacaktır. Posta yahut kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Bunun yanısıra, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslı ile aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır, aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Ayrıca Bakınız.  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 27/11/2020 Cuma günü Genel Sekreterliğimiz WEB sitesinden (www.oaib.org.tr) duyurulacaktır. Bunun yanısıra tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile işi bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden “100 puan üstünden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak” gerekir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda yer aldığı tespit edilenlerin sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İletişim

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat 06520 Çankaya/ANKARA

Bilgi İçin

Tel: (312) 447 27 40 / Dahili 264 (İK Uzmanı Ece BİNGÖL)

e-posta: [email protected]Cevap bırakın