Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Vakıa Suresi fazileti ve sırları

Kuran-ı Kerim’in 56. Suresi ve 533. sayfasında bulunan Vakıa Suresi 96 ayetten bir araya gelmektedir. Hadid Suresinden önce Rahman Suresinden sonra gelmektedir. Toplamda 3,5 sayfa olan Vakıa Suresi Mekke’de indirilmiştir. Kıyamet gününde meydana gelecekları anlatan sure, kimlerin cehennemlik ve kimlerin cennetlik olduğunu ifade etmektedir. İman etmeyenlerin başına gelecek cezaları ve tüm mucizelerine rağmen Allah’a iman etmeyenlerin içinde bulundukları gafleti ve karşılaşacakları cehennem ateşinden söz etmektedir. Her gün Vakıa Suresi okuyan birinin malı bolluk ve bereketleneceği rivayet edilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadisleri ışığında her gün okunması önerilir. ‘Her kim her gece vakıa suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez’ şeklinde buyurmuştur. Vakıa suresini çocuklarınıza ve hanımlarınıza öğretiniz şeklinde buyurarak, bayanların evin bolluğu ve bereketi için her gün dualar etmesini nasihat etmiştir.

İnsanın yaradılışı, insanın ölümden kaçamayacağını, yeniden dirilişi, kainattaki her zerrenin Allah tarafından yaradılışı, insan için hayırlı ve işe yarar olan her şeyin Allah’tan geldiğini anlatarak kişilerin nasıl iman etmediklerini, tüm bu mucizeleri nasıl reddettiklerini ve göz göre göre inkar içinde olanların ölümden sonra yaşayacakları felaketlerin yer aldığı suredir. Kuran-ı Kerim’in mucizesinden, insanın merak ettiği her şeye cevap olmasından bahsedilir. Kuran’ın ihlasla ve anlayarak okunması gerektiğini nasihat ederken Allah’ın varlığına ve birliğine, yarattığı mucizelere kalpten inanarak iman edilmesi gerektiği Vakıa Suresinde uzun uzun yer verilmektedir.

VAKIA SURESİ FAZİLETLERİ

Allah’ı tespih etmeyi ve o’na gönülden inanarak ibadet etmeyi nasihat eden ve iman etmeyenlerin büyük bir yanlışta olup ölümden sonra karşılaşacakları azapların anlatıldığı Vakıa Suresi, her gün manalı ve ihlaslı bir biçimde okunursa Allah’ın izniyle okuyan birinin fakirlik görmeyeceği rivayet edilir. Vakıa Suresini okumanın faziletleri:

Sabah ve akşam okuyan kişi ebedi zenginlik yaşar, fakirlik yüzü görmez.

40 gün süresince her gün 40 defa okuyan kişi yorulmadan helalinden zengin olur.

Tek oturuşta 41 defa okuyan birinin rızkı bolluk ve bereket içinde olup Allah’tan ne isteği varsa gerçekleşir.

Sabah ve akşam namazlarından sonra 1’er defa okuyan kişi yokluk görmeden kimseye muhtaç olmadan parası bereketlenerek ömrünü sürdürür.

Bayanların okuması daha faziletlidir. Kadınlar her gün inanarak ve ihlasla okursa Allah o kadının evine çocuklarına bolluk ve bereket ihsan eder.

– Vakıa Suresini her akşam okumayı alışkanlık haline getiren birinin ömrü bereketlenir.
Bazı rivayetlere göre müfessir ve sahabe olan Abdullah b. Mesud vefat edecekken Hz. Osman (r.a)’ın Abdullah b. Mesut ve kızları için devletin hazinesinden ikramda bulunmak ister. Abdullah b. Mesut ise kabul etmez. ‘Ben kızlarıma her akşam Vakıa Suresini okumayı nasihat ettim. Onlar Allah’ın izniyle fakirlik yüzü görmezler’ şeklinde cevap verir. Böylece Abdullah b. Mesut Vakıa Suresinin ne kadar önemli ve faziletli olduğuna vurgu yapmış olur.

Ayrıca Bakınız.  Müminun Suresi faziletleri nelerdir?

VAKIA SURESİ

1. İza veka’atilvakia.
2. Leyse livakatiha kazibeh.
3. Hafidatun rafia.
4. İza ruccetilardu racce.
5. Ve bussetilcibalu besse.
6. Fekanet hebaen munbesse.
7. Ve kuntum ezvacen selase.
8. Feashabulmeymeneti ma ashabulmeymene.
9. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’eme.
10. Vessabikunessabikun.
11. Ulaikelmukarrabun.
12. Fi cennatin naim.
13. Sulletun minelevvelin.
14. Ve kalilum minelahirin.
15. Ala sururim me’dune.
16. Muttekine ‘aleyha mutekabilin.
17. Yetufu aleyhim veldanun muhalledun.
18. Biekvabin ve ebarika ve ke’sim min ma’in.
19. La yusadda’une anha ve la yunzifun.
20. Ve fakihetim mimma yetehayyerun.
21. Ve lahmi tayrim mimma yeştehun.
22. Ve hurun’in.
23. Keemsalillu’luilmeknun.
24. Cezaen bima kanu ya’melun.
25. La yesme’une fiha lağven ve la te’sime.
26. İlla kîylen selamen selame.
27. Ve ashabulyemini ma ashabulyemin.
28. Fi sidrim mahdud.
29. Ve talhîm mendud.
30. Ve zîllim memdud.
31. Ve main meskub.
32. Ve fakihetin kesira.
33. La maktu’atin ve la memnu’a.
34. Ve furuşin merfu’a.
35. İnna enşe’nahunne inşae.
36. Fece’alnahunne ebkara.
37. Uruben etrabe.
38. Liashabilyemin.
39. Sulletum minel’evvelin.
40. Ve sulletum minelahirin.
41. Ve ashabuşşimali ma ashabuşşimal.
42. Fi semumin ve hamim.
43. Ve zîllim min yahmum.
44. La baridin ve la kerim.
45. İnnehum kanu kable zalike mutrafin.
46. Ve kanu yusîrrune alelhînsil azim.
47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve izamen einne lemeb’usun.
48. Eve abaunelevvelun.
49. Kul innelevveline vel ahîrin.
50. Lemecmu’une ila miykati yevmim ma’lum.
51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibun.
52. Leakilune min şecerim min zakkum.
53. Femaliune minhelbutun.
54. Feşaribune aleyhi minelhamim.
55. Feşaribune şurbelhim.
56. Haza nuzuluhum yevmeddin.
57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikun.
58. Efereeytum ma tumnun.
59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikun.
60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukîn.
61. Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fi ma la ta’lemun.
62. Ve lekad alimtumunneş etel ula felevla tezekkerun.
63. Efereeytum ma tahrusun.
64. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzariun.
65. Lev neşau lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehun.
66. İnna lemuğramun.
67. Bel nahnu mahrumun.
68. Efereeytumulmaellezi teşrabun.
69. Eentum enzeltumuhu minelmuzni em nahnulmunzilun.
70. Lev neşa’u cealnahu ucacen felevla teşkurun.
71. Efereeytumunnarelleti turun.
72. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiun.
73. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukvin.
74. Fesebbih bismi rabbikel’azim.
75. Fela uksimu bimevakî’innucum.
76. Ve innehu lekasemun lev ta’lemune azim.
77. İnnehu le kur’anun kerim.
78. Fi kitabim meknun.
79. La yemessuhu illelmutahherun.
80. Tenzilun min rabbil alemin.
81. Efebihazelhadisi entum mudhinun.
82. Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibun.
83. Felevla iza beleğatilhulkum.
84. Ve entum hîneizin tenzurun.
85. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum ve lakin la tubsîrun.
86. Felevla in kuntum ğayre medinin.
87. Terci’uneha in kuntum sadikîn.
88. Feemma in kane minelmukarrabin.
89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’im.
90. Ve emma in kane min ashabilyemin.
91. Feselamun leke min ashabilyemin.
92. Ve emma in kane minelmukezzibineddallin.
93. Fenuzulum min hamim.
94. Ve tasliyetu cahîm.
95. İnne haza lehuve hakkulyakîn.
96. Fesebbih bismi rabbikel azîm.

Ayrıca Bakınız.  Etkisi kanıtlanmış dilek duaları

VAKIA SURESİ MEALİ

1. Olacak vak’a olduğu zaman
2. Onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur.
3. O, alçaltıcıdır, yükselticidir.
4. Yer şiddetle sarsıldığı
5. Dağlar serpildikçe serpildiği
6 .Dağılıp toz duman halini aldıği
7. Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman
8. Sağın adamları (var ya) ne mutludurlar onlar!
9. Solun adamları ise ne uğursuzdurlar onlar!
10. Önde olanlar (var ya), onlar öncüdürler.
11. İşte o yaklaştırılanlar,
12. Nimet cennetlerindedirler.
13. Çoğu önceki ümmetlerden,
14. Birazı da sonrakilerden.
15. (Onlar) cevherlerle işlenmiş tahtlar üstündedirler.
16. Karşılıklı olarak onların üstünde yaslanırlar.
17. Çevrelerinde, ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dolaşırlar.
18. Kaynağından doldurulmuş, testiler, ibrikler ve kadehlerle.
19. Ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.
20.Beğendikleri meyvalar,
21. Canlarının çektiği kuş etleri,
22. İri gözlü hûriler,
23. Saklı inciler gibi,
24. Yaptıklarına karşılık olarak verilir.
25. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.
26. Duydukları söz, yalnız “selam”, “selam” dır.
27. Sağın adamları, nedir o sağın adamları!
28. Dalbastı kirazlar,
29. Meyva dizili muzlar,
30. Uzamış gölgeler,
31. Fışkıran sular.
32. Pek çok meyva arasında,
33. Tükenmeyen ve yasaklanmayan
34. Ve yükseltilmiş döşekler üstündedirler.
35. Biz kadınları yeniden inşa ettik (yarattık).
36. Onları bâkireler yaptık.
37. Hep yaşıt sevgililer,
38. Sağın adamları içindir.
39. Bir çoğu öncekilerdendir.
40. Bir çoğu da sonrakilerdendir.
41. Solun adamları, nedir o solcular!
42. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar şu içinde,
43. Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar.
44. Ki ne serindir, ne de faydalı.
45. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefâhete dalmışlardı.
46. Büyük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı.
47. Ve diyorlardı ki: “Biz ölüp, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?”
48. “Önceki atalarımızda mı?”
49. De ki: “Öncekiler ve sonrakiler”
50. “Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır.”
51. Sonra siz, ey sapık yalanlayıcılar!
52. Tabiki bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.
53. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız.
54. Üstüne de kaynar su içeceksiniz.
55. Susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz.
56. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur.
57. Biz sizi yarattık; tasdik etmeniz gerekmez mi?
58. Attığınız meniyi gördünüz mü?
59. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?
60. Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmez.
61. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir yaratılışta tekrar var edelim diye (böyle yapıyoruz).
62. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?
63. Ektiğinizi gördünüz mü?
64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
65. Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık. Hayret eder dururdunuz.
66. “Doğrusu borç altına girdik.”
67. “Doğrusu, biz fakir bırakıldık” (derdiniz).
68. İçtiğiniz suya baktınız mı?
69. Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
70. Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretseniz ya!
71. Bir de o çaktığınız ateşi gördünüz mü?
72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?
73. Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda yaptık.
74. Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt.
75. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim.
76. Bilirseniz bu büyük bir yemindir.
77. O, tabiki şerefli bir Kur’ân’dır.
78. Korunmuş bir kitaptadır.
79. Ona temizlenenlerden başkası el süremez.
80. (O), âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.
81. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?
82. Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz?
83.Can boğaza dayandığı zaman
84. Ki o zaman siz (ölmek üzere olana) bakar durursunuz.
85. Biz ona sizden daha yakınız, lakin siz görmezsiniz.
86. Eğer cezalandırılmayacak iseniz,
87. Onu geri çevirsenize; şayet iddianızda doğru iseniz.
88. Lakin ölen insana gelince, eğer o rahmete yaklaştırılanlardan ise,
89. Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti mevcuttur.
90. Eğer O, sağın adamlarından ise,
91. “(Ey sağcı), sana sağcılardan selam!”
92. Ama yalanlayıcı sapıklardan ise;
93. İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet mevcuttur.
94. Ve cehenneme atılma mevcuttur.
95. Kesin gerçek budur işte.
96.Öyle ise Rabbini o büyük ismiyle tesbih et.

Ayrıca Bakınız.  Araf Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali ( Mutluluğun Şifresi )

VAKIA SURESİ DİNLECevap bırakın