Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı Alım ilanı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş yer alan toplam 500 adet Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosu için Bakanlık merkez teşkilatının İstanbul hizmet birimlerinde görev yapmak üzere Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün evvel ilan edilecektir. Adaylara bunun yanısıra tebligat yapılmayacaktır.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (20/11/2020) saygınlığıyla aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) TABLO 1’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

ç) İngilizce diline ilişkin olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) yahut buna denkliği T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve ülkeler arası geçerliği yer alan başka bir sınavdan en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak,

d) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 senelerinda yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan yalnızca birisi üstünden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),

Ayrıca Bakınız.  Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alım ilanı

e) Başvuruyu zamanı içerisinde yapmış olmak.

IV- SINAV BAŞVURUSU:

a) Giriş sınavı başvurusu, 09/11/2020 tarihinden 20/11/2020 günü mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üstünden elektronik ortamda yapılacaktır.

b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir misal verilecek olursain; en geç sınavdan evvel Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi yahut posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

c) Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecektir.

V- SINAV ŞEKLİ:

Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.

Adaylar, TABLO 1’de belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek olandan başlanarak sıralanacak ve kontenjan sayısının en çok dört katı aday giriş sınavına çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağırılacaktır.

VI- SINAV KONULARI:

Giriş sınavı konuları aşağıda açıklanmıştır.

a) Hukuk: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Değerli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

b) İktisat: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Ülkeler arası İktisat, Para- Banka, Ekonometri,

c) İşletme: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe,

ç) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası, Muhasebe,

d) Ülkeler arası İlişkiler: Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Ülkeler arası Hukuk,

e) Ekonometri: En Ufak Kareler Yönetimi, Regresyon Modellerinin Temel Varyansları, Çoklu Regresyonda Tahmin ve Çıkarsama Sorunları, Basit Zaman Serileri Modelleri, Temel İstatistik,

Ayrıca Bakınız.  YSK, 15 seçim uzman yardımcısı alım ilanı

f) İstatistik: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler,

VIII-DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönüne geçerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üstünden değerlendirilecektir.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve kullanıcılarının yüz tam puan üstünden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur.

Adaylar arasından en yüksek puandan başlamak üzere yapılan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl, bunun en çok yarısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek olana evvellik tanınacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üstünde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VIII-ATAMA:

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, İstanbul İl’inde görev yapmak üzere Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerine atanacaktır.

IX-DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi yahut pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda yer aldığı tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz rakamlarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Gerçeğe aykırı beyanda yer aldığı yahut belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca Bakınız.  İçişler Bakanlığı 30 Denetçi Yardımcısı Alınacak

ç) Başvurular 20/11/2020 tarihi mesai saati (17:00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55

Faks : 0 (312) 425 04 43Cevap bırakın